La gestió ambiental de les empreses

L'Ecologia industrial assimila el funcionament dels ecosistemes industrials al dels naturals per tendir a tancar el cicle de matèria i energia, fomentant millores ambientals de forma contínua tant per requeriments legals com per optimitzar recursos i reduir despeses energètiques i de materials i reduir l'impacte en el medi.

Granollers aposta per l'eficiència energètica i la simbiosi industrial

 

La indústria ha estat al llarg dels anys el principal consumidor d'energia i emissor d'emissions de gasos efecte hivernacle a la ciutat. Per aquest motiu, es prioritari el foment de millores en l'estalvi de combustibles fòssils i el desenvolupament de solucions coordinades entre sector public i privat prou eficients en els polígons industrials del municipi.

Projecte EcoCongost:
SIMBIOSI INDUSTRIAL EN MATÈRIA ENERGÈTICA
ALS POLÍGONS INDUSTRIALS EL CONGOST I JORDI CAMP DE GRANOLLERS

El projecte EcoCongost va estar aprovat al 2015 com a Projecte Singular per part del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, amb el consegüent seguiment i suport tècnic i econòmic per part d’aquesta. 

L’ecologia industrial analitza els sistemes industrials com un conjunt de fluxos i estudia el potencial de la interacció entre les activitats d’un mateix polígon, de forma que es minimitzen els consums (ús de materials, aigua, energia, etc.) i residus que l’espai genera, i per tant el seu impacte al medi ambient.

Existeixen poques experiències a nivell europeu en la posada en pràctica d’Eco-parcs industrials, especialment quan es tracta de polígons d’activitat madurs, amb indústria força diversificada i madura. Tot i així, es considera que els beneficis potencials d’una proposta d’aquest tipus, als polígons de Granollers, poden ser significatius i per aquest motiu, des de Granollers Mercat i el Servei de Medi Ambient i Espais Verds, s’ha plantejat l’interès de fer una aproximació a la valoració d’un nou model de polígon basat, entre d'altres, en la eco-eficiència.

En aquest sentit Granollers Mercat, amb la col·laboració de l’IREC (Institut de Recerca d’Energia de Catalunya), va impulsar al llarg de l’any 2013 un projecte “pilot” per avaluar l’existència de sinergies i estalvis energètics entre empreses d’un mateix polígon, identificar les limitacions potencials (cooperació, compromís, etc.) i estudiar la viabilitat d’implantació de les alternatives analitzades.IREC

La possibilitat de crear espais diferenciats, amb interaccions entre les empreses que permeten augmentar l’eficiència del seus processos, permet també augmentar la vinculació de les empreses amb l’entorn, entre elles mateixes i, eventualment, reforça l’atractiu del territori. D’aquesta manera, els beneficis del model superen els purament econòmics, i generen valor a nivell social, ambiental i cultural.

L’estudi es va centrar en analitzar tots els tipus d’energia que es fan servir en el processos productius dels participants (i que per tant afecten als costos del producte final i a la competitivitat de l’empresa): electricitat, gas natural, vapor, fred, revalorització de residus, etc. L’anàlisi va permetre identificar, possibles mesures d’eficiència energètica per tal de reduir consums i emissions de forma conjunta així com valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica.

 Ecocongost   Distribució consums ecocongost

Entre d’altres mesures, s’ha destacat la cogeneració, generació distribuïda aplicant energies renovables, possibles intercanvis energètics o una gestió intel·ligent de la demanda i la producció.

La selecció del polígon El Congost es va realitzar en base a consums de les activitats i al potencial dels sectors presents, i es va ampliar a la part inicial del polígon Jordi Camp per proximitat. Es va convocar a les empreses amb més alt consum elèctric i es van realitzar dues reunions informatives junt amb l’IREC. Les empreses que han format part de l’estudi son Pastas Gallo, Coty, Amcor, Velutex/, Evonik, Audens Foods, Proalan i Indústries Murtra.

Durant els mesos de juny i juliol de 2015 s'ha treballat amb els industrials amb un perfil de més alt de consum energètic (en especial calor), per tal de mantenir reunions personalitzades i valorar la possible participació de cadascun d’ells en la primera fase del projecte Eco Congost : la campanya de mesures.

S’han realitzat una vintena de visites a les quals s’ha concretat la participació d’un total de 15 empreses. Aquesta participació s’articula a través d’un Acord de col·laboració que se signarà de forma individual amb cada un dels participants. Aquesta fase compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. Aquest ajut servirà per finançar una part del cost dels equips i  la instal·lació d’aquests a les empreses participants.
 
A més de treballar amb les empreses interessades amb consums més elevats, també s’ha presentat el projecte a la junta directiva de  l’Associació dels polígons industrials Congost i Jordi Camp, la qual l’ha valorat molt positivament.

CONTACTES INSTITUCIONALS PER A LA GENERACIÓ DE CALOR LOCAL AMB FONS RENOVABLES I RESIDUALS 

S’està valorant amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i  el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental utilitzar el biogàs, produït en les respectives plantes de tractament d’aigua residual i de residus orgànics domèstics, com a fonts d’energia primària pel projecte.
 
De forma paral·lela s’ha contactat amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), empresa responsable de la planta depuradora i la planta d’assecatge de fangs existent, per valorar fonts de calor residual que es puguin també aprofitar, així com el possible aprofitament dels dos motors de la planta d'assecatge aturada des de fa un any.

EL PROJECTE CONGOST NET : CAP A UNA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Per començar a aprofitar una localització industrial amb concentrada demanda energètica, un excent de biogàs a la planta comarcal de tractament de la fracció orgànica del residu municipal, i una voluntat política local d'avançar cap a models de transició energètica neix el Congost Net. projecte "fill" de l'EcoCongost amb volutat de prova pilot i pel que es cerquen actualment fonts de finançament.

La transició energètica suposa el canvi d'un sistema dominat per fonts d'energia exhauribles cap a un sistema que utilitzi majoritàriament recursos energètics renovables i permeti major seguretat de subministrament energètic, una estabilitat de preus i competitivitat local, així com aspectes tecnològics, socials, culturals, economics i ambientals que aquest tipus de projecte podrà proporcionar.

PLA D'ACCIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA DE CATALUNYA 

A partir de la informació lliurada a l’Institut Català de l‘Energia (ICAEN)  sobre el projecte, el mes de juliol es va acceptar  incloure el projecte en el marc del nou Pla d’acció d’eficiència energètica a la Indústria.També des de l’ICAEN es va apuntar la possibilitat d’incloure el projecte en el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

CONNEXIONS I COL·LABORACIONS EUROPEES EN L'ÀMBIT DE LA RECERCA 

Per aprendre d’altres experiències i treballar en propostes de finançament europeu amb d’altres ciutats i experts professionals en l’àmbit de xarxes de calor i simbiosi industrial, un àmbit innovador i de temàtica prioritària a Europa, s’han establert connexions i col·laboracions amb les següents institucions i grups de recerca:
 

 • Projecte SmartReflex: ECOCONGOST ha participat en els workshops del projecte europeu SmartReflex centrat en el dimensionat de xarxes de calor i enfocat a l’eliminació de possibles barreres que existeixen per a la seva implementació. Els seminaris van obrir contacte directe amb institucions a Dinamarca, un dels pols de coneixement i aplicació dels conceptes de simbiosi industrial més importants del món i empreses amb dilatada experiència en el nostre territori en xarxes de distribució de calor i fred. 
 • Projecte CELSIUSLa ciutat de Granollers col·labora amb aquest projecte que pretén desenvolupar ciutats intel·ligents que siguin eficients en l’ús dels seus recursos, especialment a través del concepte de district heating. Granollers també es compromet a ser una “ciutat Celsius” treballant en el desenvolupament de xarxes de calor industrial i altres xarxes de calor i fred intel·ligents  amb polítiques energètiques, que dentifiquin i prioritzin àrees en la ciutat on es pugui subministrar calor de baix impacte en carboni, i desenvolupant estratègies pel disseny, finançament i construcció de les xarxes en aquests emplaçaments òptims.  
 • Grup SOSTENIPRA: el grup, associat al Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat autònoma de Barcelona, té per objectiu desenvolupar i aplicar eines per a la sostenibilitat i la prevenció ambiental, dins el marc de l'Ecologia Industrial. Actualment es valora  la participació en un projecte de "Bioeconomia" en què Catalunya col·laboraria amb la regió central de Dinamarca, per tal de transformar plantes tradicionals de cogeneració a plantes amb biogàs. 
 • IREC, Institut de Recerca en Energia de Catalunya: es troba oberta una col·laboració i  contacte amb lIREC per trobar espais de treball conjunt en el marc del projecte EcoCongost i en projectes d’àmbit europeu en l’àmbit de les Smart Cities, en els que l’IREC n’és un promotor.   
 • Project Advisor de l’Intelligent Energy Europe and H2020 Energy Efficiency Programmes de la Comissió Europea: Contacte directe i regular per poder accedir i estar al corrent de les diferents oportunitats que puguin sorgir.  
 • IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía) del Ministerio de Industria: està informat del projecte i de l’interès en rebre suport per a la cerca de projecte europeus que s’obrin a la convocatòria H2020 de finals d’any.

 

Grup de millora de la gestió ambiental 

Les accions per millorar la seva gestió ambiental fan que les empreses i, en particular, les petites sovint es trobin amb dificultats relacionades amb:

 • entendre i aplicar la legislació ambiental
 • tramitar i resoldre aspectes operatius difícils
 • traslladar al personal les bones pràctiques de gestió
 • la inexistència de dades suficients per conèixer quines són les febleses i punts forts de l'organització

És per això que es va oferir, el desembre de 2008, l’oportunitat a les petites i mitjanes empreses ubicades a quatre municipis (Sant Boi de Llobregat, Igualada, Cornellà i Granollers) la possibilitat d’adherir-se a un Programa de millora en la gestió ambiental de PIMES locals amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Els seus objectius eren apropar empreses i administració local al voltant de la gestió ambiental; identificar oportunitats de millora de la gestió ambiental i reducció de costos mitjançant una sistemàtica senzilla i pràctica; i donar suport per corregir possibles mancances.

Les empreses van fer sessions de treball individuals i col·lectives amb tècnics assessors externs i personal tècnic de l’administració local dels serveis municipals de Promoció Econòmica i de Medi Ambient. Durant el desenvolupament del projecte es va cercar l’intercanvi d’experiències i d’informació amb la Diputació de Barcelona, i entitats d’Alemanya (Rheinberg Municipality, Agency for Business Promotion of Duisburg, Kreis Wesel) i d’Holanda (Gelderland Province, Municipality of Wageningen i la Fundació City 2020), la qual cosa permetrà la creació d’una xarxa d’intercanvi d’experiències d’aplicació de polítiques de sostenibilitat ambiental a empreses de diferents sectors.

En finalitzar aquest programa, s'ha continuat treballant amb les empreses de diversos polígons sobre la gestió de residus i com impulsar millores en la mobilitat de les empreses i treballadors. De la mateixa forma s'ha endegat una campanya informativa amb visites a les empreses col·laboradores en el programa per tal de comprovar la viabilitat d'intercanvi d'impressions i informació que estableixin vies de comunicació estable i cooperació entre empreses i administració que garanteixin una millora ambiental contínua en la gestió empresarial local.

El programa de millora en la gestió ambiental de les PIMES locals és el projecte mitjançant el qual l’Ajuntament de Granollers va oferir a les petites i mitjanes empreses l’oportunitat de rebre suport per identificar les febleses en la pròpia gestió ambiental i millorar-les. El projecte ha permès crear un espai de trobada on empreses de diferents sectors però properes en el territori poden compartir situacions comunes, en aquest cas relacionades amb la gestió ambiental a l’empresa i també a l’entorn, i col·laborar conjuntament en el plantejament de solucions i possibles sinèrgies.

Els set centres de treball i empreses, ubicades a tres dels set polígons de Granollers, han treballat diferents temes, des de la reducció del consum d’aigua o d’energia a la gestió dels residus o dels productes químics i altres. El fet de treballar conjuntament ha identificat una sèrie de necessitats de les empreses que s’espera es puguin atendre a través de la col·laboració empresa-ajuntament que ja s’ha establert.

Les organitzacions participants en el projecte han estat:

 • Productos Riba SA (disseny, elaboració i comercialització de productes destinats a la indústria alimentària, restauració, dietètica i alimentació infantil. Envasat i comercialització d'edulcorants i glucoses alimentàries. Comercialització de productes per a ús industrial)
 • Pilz Industrieelektronik, SL (magatzem i venda a l’engròs de material elèctric i disseny de sistemes de seguretat)
 • Fraikin (lloguer de vehicles industrials sense conductor)
 • Plasticband  (fabricació de maquinària i bobines de cinta plàstica)
 • Velutex Flock S.A. (tèxtil tècnic)
 • Applus ECA-ITV (activitat d’inspecció de vehicles)
 • I el Laboratori municipal de l'Ajuntament de Granollers, que ja ha rebut la certificació ISO 9001:2000 en reconeixement al treball de qualitat i a l'atenció al ciutadà pels serveis d'anàlisi químic i microbiològic d'aigües, d'aliments i ambientals. 

Gràcies al projecte es va crear un nou apartat al web de Granollers Mercat sobre normativa ambiental per a la indústria.

 
 
Més informació sobre la gestió ambiental del sector industrial i el comercial al bloc del PAES