Transparència a l'AMGr

En aquesta pàgina, trobareu tota la informació de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) relativa a transparència i accés a la informació pública. Per tant, des d'aquí, podeu accedir a les principals eines de consulta de la documentació de l'AMGr publicades i actualitzades des de fa anys en aquest web. A més, us presentem el Registre anual d'eliminació de documents de l'Arxiu Municipal de Granollers, des del 2005.

+

El Registre d'eliminació de documents de l'Arxiu Municipal de Granollers és on s'informa dels processos d'eliminació dels documents de l'organització. Aquest registre es porta a terme segons l'aplicació de les Taules d'Avaluació i Accés Documental que dictamina la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental.

El Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents determina que el registre d’eliminació és una eina obligatòria per als titulars de documentació pública i ha d’estar gestionat pel servei d’arxiu corresponent. L’article 12 d'aquesta llei estableix que tots els titulars de documents públics han de disposar d’un registre d'eliminació de documents i n’enumera les dades que ha de contenir.

L'article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, modificat per l'article 9 de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, mana fer públic el registre d’eliminació de documents.

Podeu consultar el Registre d'eliminació de documents de l'Arxiu Municipal de Granollers de 2005 a 2017.

 

Quadre de classificació del Fons Ajuntament de Granollers

El Quadre de classificació és l'estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’organització i que permet identificar i agrupar, físicament o bé, intel·lectualment, els seus documents.

El Quadre de classificació és una eina clau per a l'organització. L'objectiu és aconseguir una classificació correcta i homogènia dels expedients i dels documents, que possibiliti la implantació d’una política comuna de gestió documental dins de l’organització. Per tant, que faciliti la gestió de la documentació administrativa, l’aplicació dels processos de gestió documental, la interoperabilitat entre diferents sistemes i la reutilització i la recuperació dels expedients i dels documents al llarg del seu cicle de vida.

L'Ajuntament de Granollers té un quadre únic que permet la classificació i l'organització de tota la documentació generada, fins a la documentació actual. El Quadre de classificació es va modificant i aplicant al llarg del temps per poder incloure-hi tots els processos i funcions, per a la gestió municipal.

Podeu consultar el Quadre de classificació del Fons Ajuntament de Granollers.

 

Instruments de descripció documental 

La descripció és l’element clau per a la identificació i la localització de la documentació.

Els diferents instruments de descripció són els elements que permeten tenir un control de la documentació que hi ha en un arxiu. També, que els usuaris i usuàries puguin consultar i localitzar la informació que en necessiten.

L'Arxiu Municipal de Granollers elabora catàlegs i inventaris dels seus fons documentals. Aquests instruments de descripció els presentem al Quadre de fons. Accedint a cada un dels fons en els quals s'ha portat a terme un tractament arxivístic, podem veure els catàlegs i els inventaris resultants.

Podeu accedir al Quadre de fons de l'Arxiu Municipal, des d'on podeu consultar els instruments de descripció de cada un dels fons documentals treballats.

 

Calendari de conservació i règim d'accés 

El calendari de conservació és una eina de gestió documental que permet difondre les regles de conservació i eliminació i que estableix els terminis de retenció dels documents en les successives fases del cicle vital i la seva disposició final.

La CNAATD és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, que desenvolupa les competències en les matèries d'avaluació, accés i tria de la documentació, que li atribueix la Llei 10/2001 d'arxius i gestió de documents i que està regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener.

Cada sèrie documental del Quadre de classificació del Fons Ajuntament de Granollers es relaciona amb una o vàries Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD), que, d’acord amb el contingut de l’article 10 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, s’apliquen a la documentació pública i determinen -per a cada sèrie documental- el termini de conservació i els criteris sobre l'aplicació de la normativa que regeix l'accés als documents. Aquestes taules són aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) de la Generalitat de Catalunya.

Totes les persones tenen dret a accedir als documents de les administracions públiques i el seu accés només pot ser limitat per motius previstos a les lleis. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és la norma que, amb caràcter general, regula el dret d'accés als documents, especialment, en el seu Títol III De la informació pública. La llei estableix que l'accés a la informació és, per defecte, lliure i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació pot perjudicar aspectes com la seguretat pública, la investigació o sanció d'infraccions penals, administratives o disciplinàries; la intimitat i altres drets privats legítims de les persones, entre d'altres (previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i en altra legislació vigent).

Les exclusions establertes legalment, quant a la consulta de documents públics, queden sense efecte al cap de 30 anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones -com a norma general i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa-, poden ésser objecte de consulta pública amb el consentiment de les persones afectades o quan hagin passat 25 anys d’ençà de la seva mort o bé, si no se’n coneix la data, 50 anys d’ençà de la producció del document. Segons la Llei d'arxius i gestió de documents 10/2001 (modificada, 20/2015, per complir la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 19/2014).

La Guia per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per acord de la Junta de Govern local el 21 de juny de 2016, determina el dret d'accés a la informació pública i els seus límits i com exercir el dret d'accés, així com les garanties del dret d'accés a la informació pública.

Les reclamacions per la denegació d’accés als documents públics les podeu presentar, prèviament, a l’Ajuntament de Granollers mitjançant sol·lictud, o bé potestativament, a la CNAATD o a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GIAP).