Animals de companyia

L'Ajuntament de Granollers té una sèrie de competències relacionades amb els animals de companyia que estan adreçades a assegurar el seu benestar i al compliment dels requisits que la normativa estableix.

El Servei de Salut Pública i Consum s'encarrega de:

 • Recollir i controlar els animals de companyia perduts o abandonats. Ho fa principalment a través de l'APAG (Associació Protectora d'Animals de Granollers).
 • Fer el cens d'animals domèstics de companyia
 • Donar les autoritzacions de tinença/conducció d'animals potencialment perillosos
 • Comprovar les condicions de tinença dels animals de companyia, tant per assegurar unes condicions de manteniment i benestar adequades a la seva espècie com per evitar les molèsties i danys que es puguin causar a l'entorn o a altres persones
 • Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics de companyia del municipi
 • Controlar les colónies de gats urbans.

Recollida i acollida d'animals domèstics de companyia

Els animals perduts o abandonats que es recullen a Granollers són traslladats al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia Font del Ràdium, c. de Severo Ochoa, 103-105, que actualment gestiona l'Associació Protectora d'Animals de Granollers.

Què s'ha de fer si...

Trobeu un animal perdut o abandonat al carrer

Posar-ho en coneixement del servei de Salut Pública, de la Policia Local o de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. En funció de l'horari i de les circumstàncies del cas concret es recollirà l'animal i es farà el trasllat al centre d'acollida de referència.

Trobeu algun gatet

Els gatets que a vegades semblen perduts o abandonats sovint són nascuts al carrer i tenen la seva mare a prop. Si no hi ha cap risc imminent per l'animal, el millor és no agafar-lo i comunicar-ho al Servei de Salut Pública o de la Policia Local. En col·laboració amb l'APAG es valorarà cada cas per determinar la millor manera d'actuar.

Veieu gats als carrer

Tot i que els gats es consideren animals domèstics de companyia, els que estan acostumats a viure al carrer és molt difícil que es puguin adaptar a un centre d'acollida o que puguin ser adoptats. Per aquest motiu, gràcies a l'APAG es fan directament intervencions al carrer per evitar que es reprodueixin i que tinguin un bon estat de salut.

No us podeu encarregar més del vostre animal de companyia

En aquest cas, el Servei de Salut Pública i Consum pot facilitar el llistat d'entitats protectores d'animals que se'n poden fer càrrec o poden ajudar a trobar una altra persona que l'adopti. Tingueu en compte que les entitats protectores sovint es troben en una situació de saturació i que no sempre poden admetre nous animals. D'altra banda totes elles demanen una certa quantitat econòmica per fer-se càrrec d'un animal, cosa que és absolutament normal si es té en compte que a partir del lliurament serà ella qui es farà càrrec de totes les despeses del seu manteniment, neteja i de les atencions veterinàries que necessiti.

Persones que alimenten animals de carrer

L'alimentació d'animals al carrer (sobretot gats) pot comportar problemes de salubritat a l'entorn i queixes veïnals. Les restes d'aliments cuinats o crus que a vegades es donen als gats amb tota la bona intenció, no són adequades per a la seva alimentació i, a més, poden produir males olors, la presència d'insectes, la presència de recipients o, fins i tot, poden atraure rates.

Si detecteu un punt d'alimentació de gats poseu-vos en contacte amb el Servei de Salut Pública. A través de l'APAG es treballarà amb les persones alimentadores perquè actuïn de manera correcta.

Si doneu de menjar als gats de carrer, poseu-vos en contacte amb el Servei de Salut Pública i us facilitarem el contacte amb l'APAG.

Cens d'animals domèstics de companyia

D'acord a la normativa, tots els ajuntaments han de tenir un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'hi inscriuen els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Aquest cens recull les dades d'identificació de l'animal i les dades de la persona propietària o posseïdora.

El termini per inscriure un animal de companyia al cens és de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal. Els canvis de residència, la pèrdua o la mort de l'animal, o el canvi de persona propietària o posseïdora, també s'han de comunicar en el termini de trenta dies.

Què cal fer per donar d'alta un animal al cens:

 • Us heu d'adreçar a l'OAC amb la cartilla veterinària de l'animal. Aquest document té les dades de l'animal, del propietari i d'identificació necessàries per fer la inscripció
 • És requisit obligatori per censar un animal que estigui identificat amb microxip.

Llicència de tinença/conducció de gossos potencialment perillosos

Les persones propietàries o posseïdores d'un gos considerat potencialment perillós han de tenir llicència administrativa. Per a obtenir-la, heu de presentar una sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, adjuntant la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus (model de document)
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
 • Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades d'identificació de l'animal i que tingui una cobertura per danys a tercers no inferior a 150.253 €
 • Còpia del rebut acreditatiu del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil
 • Acreditació de la identificació del gos mitjançant microxip
 • És requisit que el gos estigui inscrit en el cens d'animals domèstics de Granollers

Per donar compliment a l'article 33 del Decret 170/2002 d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, el Servei de Salut Pública sol·licita al Ministeri de Justícia el certificat d'antecedents penals.

La llicència de tinença/conducció de gossos potencialment perillosos està subjecta a una taxa regulada per l'Ordenança Fiscal 2,19 Taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis de sanitat preventiva, Epígraf 3. Control sanitari preventiu sobre els animals domèstics, que és aprovada anualment pel ple de l'Ajuntament.

La llicència té una vigència de cinc anys, passats els quals s'ha de tornar a demanar.