Tècnic/a Superior de’Educació Infantil

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

1)      Durada:

      2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Didàctica de l’educació infantil

-          Autonomia personal i salut infantil

-          El joc infantil i la seva metodologia

-          Expressió i comunicació

-          Desenvolupament cognitiu i motor

-          Desenvolupament socioafectiu

-          Habilitats socials

-          Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social

-          Projecte d’atenció a la infància

-          Primers auxilis

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Dinamitzador/a de serveis extraescolar

-          Educador/a infantil de primer cicle d’educació infantil sota la supervisió d’un/a mestre/a

-          Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, seguint les directrius d’altres professionals

-          Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

-          Cangurs des de casa

-          Assistent/a al menor en risc

4)     On treballaré?

En programes de serveis socials i culturals, en el sector de l’educació formal i no formal.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 

7)      On el puc estudiar?

EDUCEM

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers