Tècnic/a Superior d’Automatització i robòtica industrial

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Desenvolupar, a partir d’especificacions tècniques, equips i instal·lacions automàtics de mesura, control i regulació per a màquines, processos i aplicacions industrials. Dirigir i coordinar l’execució i el manteniment dels sistemes automàtics en les condicions de qualitat, seguretat, normalització i costos acordats.

1)      Durada:

    2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Circuits elèctric, pneumàtics i hidràulics

-          Sistemes seqüencials programables

-          Sistemes de mesura i regulació

-          Sistemes de potència

-          Documentació tècnica

-          Informàtica industrial

-          Sistemes programables avançats

-          Robòtica industrial

-          Comunicacions industrials

-          Integració de sistemes d’automatització industrial

-          Projecte d’automatització i robòtica industrial

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial

-          Verificador d’aparells, quadros i equips elèctrics

-          Cap d’equip en taller eletromecànic

-          Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial

-          Projectista de sistemes de control i de sistemes d’automatització industrial

-          Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització indsutrial

-          Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial

-          Programador-controlador de robots industrials

-          Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric

-          Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial

4)      On treballaré?

Tècnic en desenvolupament de projectes d’equip i sistemes automàtics. Projectista electrotècnic. Tècnic en control de processos. Tècnic en electricitat industrial. Tècnic en electrònica industrial. Tècnic en manteniment industrial. Tècnic en informàtica i comunicacions industrials. Tècnic en control i regulació de màquines elèctriques.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers