Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE LA FABRICACIÓ MECÀNICA

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental

1)      Durada:

  2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

 • Interpretació gràfica
 • Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge
 • Mecanització per control numèric
 • Fabricació assistida per ordinador
 • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
 • Programació de la producció
 • Execució de processos de fabricació
 • Materials
 • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental Verificació de productes
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de fabricació de productes mecànics
 • Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

 • Tècnic o tècnica en mecànica, encarregat o encarregada d'instal·lacions de processament de metalls
 • Encarregat o encarregada d'operadors de màquines per treballar metalls, encarregat o encarregada de muntadors, programador o programadora de màquines de control numèric
 • Programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica, programador o programadora de la producció
 • Disseny en fabricació mecànica

4)      On treballaré?

En el sector de les indústries transformadores de metalls, polímers, elastòmers i materials compostos, relacionades amb els subsectors de la construcció de maquinària i equips mecànics, de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics i de material de transport del sector industrial.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres?

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

 

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers