Òrgans del Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar de Granollers queda estructurat pels òrgans de govern següents: President, Vice-president, Secretari, Plenari del Consell, Comissió Permanent i Comissions de Treball.

EL PRESIDENT: La Presidència del Consell Escolar de Granollers recau en l’alcalde de Granollers.

Són funcions del President o la Presidenta

 1. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat

 2. Fixar l’ordre del dia

 3. Exercir oficialment la representació del Consell en tots els actes i procediments que calgui.

 4. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.

 5. Autoritzar l’assistència al Plenari, Comissió Permanent o Comissions de Treball, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics que el tractament d’un tema ho faci aconsellable.

 

EL VICE-PRESIDENT: El Vice-President o Vice-presidenta té com a funció específica la substitució del President o Presidenta amb tots els seus drets i deures en casos de malaltia, absència o delegació d’aquell:

El càrrec del Vice-President recaurà sempre en un dels representants del Consistori i serà nomenat com a tal per Decret d’Alcaldia.

 

 EL SECRETARI: Actuarà com a secretari o secretària del Consell el Secretari de l’Ajuntament, que podrà delegar les seves funcions.

Són funcions del secretari/a:

 1. Assistir amb veu i sense vot, a les sessions del Plenari del Consell, Comissió Permanent

 2. Aixecar actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell. Assessorar jurídicament el Consell i els seus òrgans.

 3. Certificar els acords amb el vist-i-plau del President/a, tramitar i arxivar la correspondència i la documentació.

 

EL PLENARI DEL CONSELL: El Plenari del Consell queda constituït per la totalitat dels membres a què es fa referència a la Composició del Consell Escolar.

Són funcions del Plenari del Consell les següents:

 1. Aprovar el Règim Interior que concreti i ampliï el contingut d’aquest Reglament.

 2. Elegir els membres de la Comissió Permanent.

 3. Aprovar la creació, la composició, el contingut, les competències i la duració de les Comissions de Treball.

 4. Aprovar els programes d’actuació del mateix consell

 5. Aprovar la memòria anual

 6. Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o actuació que afecti el camp d’actuació del Consell

 7. Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Granollers i a qualsevol altra administració educativa sobre qüestions relacionades amb les seves competències.

 8. Elaborar totes les planificacions, les actuacions i els informes que li siguin delegats o demanats per l’Ajuntament de Granollers.

 9. I totes les funcions que es detallen en el punt de les Funcions que desenvolupen els Objectius del Consell

 

LA COMISSIÓ PERMANENT: La Comissió Permanent queda composta pels membres següents:

 1. President, que serà el mateix del Consell

 2. Vice-President/a, el regidor d’Educació

 3. Secretari/a, que serà el mateix del Consell

 4. Un nombre de vocals no inferior a 5 ni superior a 9 escollits pel Plenari entre els seus membres

 

La Comissió Permanent queda facultada per exercici les competències següents.

 1. Planificar el calendari de sessions del plenari del Consell

 2. Aportar propostes de temes d’Ordre del dia

 3. Preparar temes, informes, propostes i estudis per ser debatuts en el Plenari.

 4. Portar a terme els encàrrecs que li hagin estat encomanats pel Plenari

 5. Elaborar al proposta de règim interior que aprovarà el Plenari

 6. Assessorar el/la Secretari/a en l’elaboració de la memòria anual

 7. Efectuar el seguiment del treball de les comissions i coordinar els seus programes.

 

 LES COMISSIONS DE TREBALL: Les Comissions de Treball són unes comissions específiques per portar a terme una funció concreta.

La seva creació, la composició, el contingut i la duració els donaran l’acord del Plenari del Consell.