Objectius Consell Escolar Municipal

Tenint, doncs, en compte la definició normativa, la tasca que fins ara ha portat a terme el CEM, i sobretot el desig de com ens agradaria que fos el nostre Consell Escolar Municipal, pensem que els objectius que hauria d’assolir poden ésser aquests :

 

  1. Propiciar i facilitar que tots els agents educatius de la ciutat disposin d’un fòrum on poder compartir necessitats, inquietuds i opinions en referència a la seva tasca educativa.

  2. Ésser un canal de comunicació entre els agents educatius de la ciutat i les administracions educatives, tant per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Granollers, com pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  3. Assessorar a l’administració educativa, tant la local com la de Catalunya, en aquells aspectes de la seva competència que tinguin ressonància en els aspectes educatius de la ciutat.

  4. Possibilitar que els projectes i les decisions que es prenguin referides a l’educació dels nois i les noies, i que impliquin als diferents col·lectius (famílies, alumnes, professorat...) i als diferents agents educatius de la ciutat ; siguin conegudes, valorades i consensuades per als qui les han d’impulsar i portar a terme.

  5. Possibilitar que les actuacions ordinàries (matrícula, manteniment...) que es porten a terme des de l’àmbit municipal siguin conegudes, compartides i consensuades pels diferents membres de la comunitat educativa.

  6. Facilitar que les actuacions extraordinàries que es porten a terme des de l’àmbit municipal i des de l’àmbit de la Generalitat siguin conegudes i valorades per els diferents membres de la comunitat educativa (serveis educatius complementaris, activitats extraescolars, construcció de nous centres educatius, nous equipaments ...)

  7. Col·laborar amb els diferents agents educatius de la ciutat i els altres serveis municipals per tal de fomentar i propiciar el sorgiment d’activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa de la ciutat i a afavorir l’assoliment de les fites del PEG.

  8. Generar opinió entre els diferents agents educatius de la ciutat i entre els ciutadans de Granollers en referència als temes educatius d’àmbit del CEM i del PEG.

  9. Propiciar contactes amb altres municipis de la comarca per si calgués o interesses desenvolupar actuacions compartides a partir dels propis municipis o dels seus consells escolars municipals