Funcions Consell Escolar Municipal

Per aconseguir els seus objectius, el Consell hauria de desenvolupar les següents funcions o tasques:

 

a.1.-Elaborar un catàleg d’entitats, serveis, centres que tinguin relació amb el món educatiu.

a.2.- Convidar a participar a les entitats, serveis i centres que tinguin relació amb el món educatiu en alguns debats, reflexions o consultes sobre temes que els afectin directament o bé dels quals en són agents actius.

a.3.- Establir una metodologia de treball que faciliti la participació activa de tots els membres del CEM, tant a nivell de plenari com a nivell de comissions de treball.

a.4.- Promoure la discussió i valoració de tots els temes que tinguin repercussió en la tasca educativa.

 

b.1.-Traslladar a les autoritats educatives les propostes que el CEM faci sobre els temes educatius valorats .

b.2.- Valorar i fer propostes sobre els temes que tinguin repercussió en la tasca educativa dels membres del CEM .

b.3.- Valorar, discutir i reelaborar les propostes que els agents educatius de la ciutat facin i fer propostes concretes a les autoritats educatives.

b.4.- Fer de portaveus de les propostes dels diferents sectors representats al CEM i portar-les al plenari per la seva valoració.

 

c.1.- Rebre informació sobre els projectes i les decisions presses per l’administració educativa que tinguin alguna repercussió sobre els centres, les entitats o els diferents agents educatius.

c.2.- Ser consultat sobre les diferents actuacions que l’administració educativa local té previst portar a terme en referència a temes educatius ( centres educatius, AMPA’s , alumnes, professorat ...)

c.3.- Facilitar la valoració dels diferents projectes als membres del CEM a través de donar-los informació sobre els mateixos i sobre les actuacions previstes.

c.4- Facilitar la discussió dels diferents temes educatius per tal d’arribar a un consens .

 

d.1.- Rebre la informació referida als següents temes : llocs escolars del municipi, ocupació de places escolars.

d.2.- Ser consultat sobre les diferents actuacions que l’administració educativa local té previst portar a terme en referència a temes que afectin a la comunitat educativa al llarg del curs.

d.3 Valorar els projectes referits a accions compensatòries per a disminuir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural dels alumnes.

d.4.-Facilitar la discussió dels diferents temes educatius per tal d’arribar a un consens, com ara : els criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d’ensenyament.

 

e.1 Rebre la informació referida als següents temes : propostes de conveni i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu dins l’àmbit municipal.

e.2.- Rebre la informació als membres del CEM de les diferents actuacions ordinàries que es portin a terme des de l’administració educativa.

e.3.- Ser consultat sobre les diferents actuacions que l’administració educativa local té previst portar a terme en referència a les actuacions ordinàries: matriculació dels alumnes, manteniment dels centres d’ensenyament públics.

e.4.- Facilitar la discussió dels criteris d’actuació que regeixen les diferents actuacions ordinàries i consensuar-los.

 

f.1.- Rebre la informació referida a les actuacions extraordinàries que es porten a terme des de l’àmbit municipal i des de l’àmbit de la Generalitat .

f.2.- Rebre informació de les diferents actuacions extraordinàries que es portin a terme des de l’administració educativa.

f.3.- Ser consultat sobre les diferents actuacions extraordinàries que l’administració educativa local té previst portar a terme : foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat, a fomentar la renovació pedagògica, en el respecte als principis de la ciutat educadora i del PEG.

f.4- Facilitar la discussió dels criteris d’actuació que regeixen les diferents actuacions extraordinàries i consensuar-los.

 

g.1.- Conèixer el PEG de la ciutat

g.2.- Fer propostes que fomentin i propiciïn el sorgiment d’activitats per a millorar la qualitat educativa de la ciutat i afavorir l’assoliment de les fites del PEG.

 

h.1.- Ésser membres actius dels col·lectius que cadascú representa per tal de generar opinió entre els diferents agents educatius i entre els ciutadans i les ciutadanes de Granollers en referència als temes educatius d’àmbit del CEM i del PEG.

h.2.- Traspassar la informació de tot allò que el CEM valora, i porta a terme per tal que sigui conegut per el màxim de persones de l’entitat a qui representa cada membre del CEM.

h.3.- Fer propostes que l’administració educativa pugui portar a terme per tal de crear opinió entre els diferents agents educatius de la ciutat i entre els ciutadans de Granollers.

 

i.9.- Contactar amb les regidories i els consells escolars municipals per establir lligams en les propostes i demandes d’àmbit més comarcal (mapa escolar, serveis educatius,..)