Funcionament i metodologia del Consell Escolar Municipal

 

14.- El Consell Escolar de Granollers es regirà en el seu funcionament per la normativa següent:

  • Llei de Procediment Administratiu, títol I, Capítol 2 sobre òrgans col·legiats.

  • Llei 25/1985 i Decret 404/1987

  • L’articulat fixat per aquest mateix Reglament

  • Les normes reflectides al seu dia en el Règim Intern, si es considera que s’ha de tenir i que sigui aprovat pel Plenari del Consell i que podrà concretar i interpretar el contingut d’aquest Reglament.

 

15.1.- SESSIONS DEL PLENARI I LES COMISSIONS: El Plenari del consell es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre, més una reunió al principi i una altra a l’acabament.

A la sessió inicial el Plenari es planteja els objectius del curs i com els desenvolupa. En aquesta sessió també es coneix i s’aprova el pressupost del Consell, així com la Memòria del curs anterior.

 

15.2.- La Comissió Permanent es reuneix de forma ordinària una vegada al mes, i en tot cas, abans del Plenari.

 

15.3.- Les convocatòries extraordinàries del Plenari del Consell o de la Comissió Permanent ho podran ser a iniciativa del President o per sol·licitud d’un terç com a mínim de l’organisme corresponent.

 

15.4.- Les Comissions de Treball treballen els objectius marcats en el plenari, aporten propostes, i conclusions al Ple del Consell. El règim de reunions de les Comissions de Treball el marcarà per acord dels seus membres.

 

16.- CONVOCATÒRIES: La convocatòria de les reunions serà lliurada a tots els membres del Plenari o Permanent amb un mínim de 72 hores d’anticipació.

La convocatòria serà per escrit i amb constància expressa de l’Ordre del dia, i estarà acompanyada de la documentació sobre els temes objecte de la reunió. Les reunions es convocaran un única convocatòria. Qualsevol membre del plenari pot aportar temes a l’ordre del dia.

Les actes de les reunions s’enviaran en els dies posteriors a la reunió, no s’esperarà a la propera sessió on s’aprovarà la corresponent acta.

 

17.- QUÒROM I VOTACIONS: Per tal que qualsevol reunió sigui considerada vàlida en segona convocatòria cal que en el moment de la constitució de la reunió hi siguin presents la meitat més un dels seus membres de ple dret.

Donat el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà d’arribar a decisions consensuades. No obstant això, en cas de desacord les decisions es prenen per majoria simple, fora del cas d’una abstenció majoritària que obligaria a continuar les deliberacions passar el tema a una reunió posterior.

En el cas que en una convocatòria no s’arribés a un nombre suficient de persones (1 quarta part del plenari), quedaria a consideració del president o la presidenta considerar la conveniència o no de celebrar la sessió.

 

Les votacions es realitzaran a mà alçada fora del cas que la 1/5 part dels assistents sol·licités votació secreta.

Els vots són personals i intransferibles.

 

18.- DIFUSIÓ DELS TEMES I DELS ACORDS: Per tal que la resta de la comunitat educativa conegui els temes i els acords que es prenen en el si del Consell, es farà arribar a tots els centres educatius, i a les associacions representades en el plenari un full que reculli els temes que es parlen i els acords als que s’arriben.

També es farà arribar la Memòria a tots els centres educatius.