Definició Consell Escolar Municipal

 

Per definició normativa un CEM és un organisme de consulta i de participació dels sectors de l’ensenyament no universitari.

 

Les matèries en les que un CEM ha d’ésser consultat són :

 

  1. Determinació dels llocs escolars que s’han de crear, substituir o suprimir dins el municipi per aconseguir l’accés de tots els ciutadans i les ciutadanes a nivell educatiu i cultural que en permetin la realització social i personal.

  2. Planificació i admissió dels alumnes de la localitat amb la finalitat d’afavorir l’ocupació real de les places escolars i de millorar el rendiment educatiu. Discussió dels problemes que afecten la Comunitat Educativa durant el curs.

  3. Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumne.

  4. Els criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d’ensenyament.

  5. Foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa en la renovació pedagògica i amb els principis d’escola activa per aconseguir una escola democràtica, científica, crítica, lliure, no discriminatòria i catalana.

  6. Propostes de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu dins l’àmbit del municipi.

  7. Les actuacions i les normes municipals que afecten a serveis educatius complementaris i escolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.

  8. Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als Municipis.

  9. Els Consells Escolars tenen dret a ser informats per l’administració Educativa que correspongui sobre qualsevol tema en relació amb l’acció educativa dins el Municipi.