Composició del Consell Escolar Municipal

En aplicació de la base 2.4 del Capítol I de l’annex del Decret 404/1987 que fixa que les poblacions amb més de 15 centres educatius tindran un consell compost per un mínim de 44 membres, i amb voluntat d’atendre les peculiaritats educatives de Granollers segons queda facultat per l’article 2 de l’esmentat decret, es fixa en 50el nombre de vocals del Consell Escolar de Granollers. En compliment del contingut de les bases 3,4,6.1, 6.3, 8, 10 i 13 del Capítol I de l’annex, queda garantida la participació dels sectors:

 • Corporació Municipal: 5, . 1 membre de cada grup polític amb representació municipal que anomenarà el Ple. En cas de variar el nombre de grups polítics, canviaria el nombre total de membres.
 • Mestres i Professors: 12

Quatre en representació dels professors/es i mestres que formen part dels consells escolars del centres del sector públic, i que garanteixin la representativitat de totes les etapes educatives (escoles bressol, infantil i primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria

Quatre en representació dels professors/es i mestres que formen part dels consells escolars o òrgans similars del sector privat i/o concertat, i que garanteixin la representativitat de totes les etapes educatives (escoles bressol, infantil i primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria

Tres representant de cada sindicat amb representació de Granollers a la mesa de negociació I que garanteixin la representativitat del sector públic i privat.

Un representant del Casal del Mestre

 

 • Pares i mares d’alumnes, 10 membres:

Quatre en representació dels pares i les mares que formen part dels consells escolars dels centres del sector públic:

1 Escoles Bressol

1 CEIP

1 IES

1 Educació secundària postobligatòria

Quatre en representació dels pares i les mares que formen part dels consells escolars o òrgans similars dels centres del sector privat i/o concertat:

1 Escoles Bressol

1 Centres Primària i Secundària

1 Centre d’Educació especial

1 Educació secundària postobligatòria

 

Dos es representació de les federacions de les associacions de pares i mares:

1 representant de la FAPAC

1 representant de la FAPEL

 

 • Alumnes, 8 membres:

Quatre en representació dels alumnes que formen part dels consells escolars dels centres públics

Quatre en representació dels alumnes que formen part dels consells escolars dels centres privats-concertats.

 • Administració i serveis 2

Dos membres en representació del personal d’administració i serveis que forma part dels Consells Escolars de centre (1 del sector públic i 1 del sector privat i/o concertat)

 • Directors o titulars dels centres, 6 membres:

Tres en representació dels directors i les directores dels centres públics de tots els nivells (Escola bressol, primària, secundària)

Tres en representació dels directors i les directores dels centres privats i/o concertats, que garanteixin la representació de tots els nivells (Escola bressol, primària, secundària)

 

 En aplicació de l’article 2 de l’esmentat Decret 404/1987 i en atenció a la tasca educativa portada a terme en els camps de la formació d’adults, formació professional, educació especial, renovació pedagògica,.. són també vocals del Consell:

 • Un de l’Escola d’adults

 • Un membre del Patronat de l’Escola Municipal del Treball

 • Un membre del Patronat de l’Escola Municipal Salvador Llobet

 • Un membre del Patronat de l’Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera

 • Un membre del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero

 • El cap del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Granollers

 • Un membre del Consell Escolar de l’Escola Oficial d’idiomes

Per tal que hi hagi la màxima representació de la comunitat educativa, els serveis educatius del Departament de la Generalitat de Catalunya, estaran representants amb un màxim de membres, a triar entre el personal de: Centre de Recursos, EAP, Oficina Gestora, Inspecció.

El nomenament i el cessament dels vocals del Consell Escolar de Granollers s’efectuarà per acord del Ajuntament en Ple en el cas dels representants municipals i per Decret d’Alcaldia en la resta de vocals proposats pels diferents sectors.

Els membres del Consell Escolar de Granollers ho seran per un període de dos cursos escolars. No obstant això, qualsevol membre pot causar baixa per un dels motius següents:

 • Per renúncia del mateix interessat

 • Per proposta de nou nomenament per part del mateix sector que l’havia proposat en el cas de perdre la condició que li va permetre ésser elegit.

 • Per deixar de formar part del Consell escolar del seu mateix centre quan aquesta circumstància n’havia possibilitat el nomenament