Transparència a l'AMGr

En aquesta pàgina, us mostrem la informació de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) relativa a transparència i accés a la informació pública.

Amb motiu del compliment de l'article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, modificat per l'article 9 de la Llei 20/2015, de 29 de juliol: Publicitat activa i transparència, us presentem una sèrie d’eines de gestió de l’Arxiu Municipal de Granollers:

Calendari de conservació i règim d'accés

Aquest calendari és una eina de gestió documental que permet difondre les regles de conservació i eliminació i que estableix els terminis de retenció dels documents, en les successives fases del cicle vital, i la seva disposició final.

Registre d'eliminació de documents

Amb aquest registre (de l'any 2005 al 2019), s'informa dels processos d'eliminació dels documents de l'organització. Es porta a terme segons l'aplicació de les Taules d'Avaluació i Accés Documental que dictamina la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental.

Quadre de classificació

El Quadre de classificació del Fons Ajuntament de Granollers és l'estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’organització i que permet identificar i agrupar -físicament o bé, intel·lectualment- els seus documents.

L'Ajuntament de Granollers té un quadre únic que permet la classificació i l'organització de tota la documentació generada, fins a la documentació actual. El Quadre de classificació s'actualitza i aplica per poder-ne incloure i tots els processos i funcions, per a la gestió municipal.

Quadre de fons i col·leccions

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) elabora catàlegs i inventaris dels seus fons documentals. Aquests instruments de descripció es presenten al Quadre de fons i col·leccions de l'AMGr. Accedint-hi, a cada un dels fons i col·leccions en els quals s'ha portat a terme un tractament arxivístic, podeu veure'n els catàlegs i els inventaris.