Pla d'habitatge

Convocatòria de subvencions dirigides tant a qui lloga habitatges com a qui en té en propietat

Data d'aprovació de les bases: JGL del 4 de juliol i de l'11 de juliol de 2017
Data d'inici de presentació de sol·licituds: 21 d'agost de 2017
Termini màxim de presentació: desembre de 2017

Nova oficina d'atenció del Pla d'Habitatge Municipal

LogoGranollers habitatge
C. del Rec, 50
08401 Granollers

Horari: de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i divendres, de 9 h a 13 h

Telèfon i correu electrònic: 93 860 12 00 / habitatge@ajuntament.granollers.cat

Ajuts al lloguer

La subvenció s’atorga per la suma de tres conceptes:

 • 100 euros mensuals el primer any de contracte, des del segon mes de pagament del lloguer, amb una percepció màxima de 1200 euros.
 • L’import íntegre de la primera mensualitat de lloguer fins l’import màxim de 600 euros (per a contractes nous)
 • La quantitat equivalent a l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, fins a un import màxim de 150 euros (per a contractes nous)

Les bases d’aquesta convocatòria estableixen uns ingressos màxims en funció dels membres de la unitat familiar.

a joves entre 18 i 35 anys

a majors de 65 anys

 per a contractes nous o vigentsper a contractes nous o vigents 

 

a contractes signats a través de la Borsa de Lloguer Municipal*

a casos que compleixin algunes de les condicions següents:

 
 • ser família monoparental
 • que la persona sol·licitant i titular del contracte sigui una dona víctima de violència masclista
 • acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%

Ajuts a la rehabilitació

a millores de l'accessibilitat en habitatges, edificis i locals

per a façanes i mitgeres en edificis residencials

Ajuts destinats a la instal·lació remuntadors d’escales, rampes, grues, d’ascensors, etc. que permetin l’accés i millora de la mobilitat en els espais comuns d’edificis residencials:
 • Si l’actuació es fa en elements comuns d’un edifici plurifamiliar, la subvenció és d’un màxim de 1.500 euros per habitatge de l’edifici.
 • Si l’actuació consisteix en la instal·lació d’ascensor en edificis plurifamiliars, un màxim de 2.500 euros per habitatge de l’edifici.
 • Si l’actuació es fa en un local o edifici unifamiliar, un màxim de 1.200 euros.

Ajuts per millorar la mobilitat a l'interior dels habitatges (substitució de banyeres per dutxes, eliminació de graons, redistribució d'aparells sanitaris, instal·lació d'agafadors, substitució d'aixetes i ampliació i/o canvi de sentit d'obertura de portes, col·locació de portes corredisses...).

 • Per a persones de més 70 anys o amb un grau de discapacitat reconegut.

La quantia màxima de les subvencions serà del 50% del cost subvencionable de l'actuació, si bé, no pot superar un màxim de 800 euros per habitatge.

 • Si l’actuació es fa en elements comuns d’un edifici plurifamiliar, un màxim de 1.500 euros per habitatge de l’edifici.

 • Si l’actuació es fa en un edifici unifamiliar, un màxim de 1.000 euros.

Trobareu les bases d’aquesta convocatòria al capdavall d'aquesta pàgina.

Ajuts a la propietat

 per aportacions d'habitatges a la Borsa 

S’atorguen 1.000 euros per cada habitatge que s’adscrigui al Servei de la Borsa de Lloguer Municipal per llogar-lo, a preu més assequible, durant un període de 5 anys.

Es subvencionen les despeses de la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic fins a un màxim de 200 euros per habitatge.

 

* Què és la Borsa de Lloguer Municipal?