Resum del Ple de 28 d’octubre de 2008

S'aproven les ordenances fiscals i el Pla de Mobilitat, entre d'altres temes.

29 de Octubre 2008

1).- Aprovació de l'acta de la sessió de ordinària de 30 de setembre de 2008.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 30 a 34, corresponents als dies 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Proposta relativa a l'aprovació inicial de la creació del Consell Assessor de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, del seu reglament de funcionament i del nomenament dels seus vocals
El Ple ha decidit aprovar inicialment la creació del Consell assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau, i del seu reglament de funcionamenti sotmetre'l a exposició pública, pel període de 30 dies, a partir de la publicació.
El Ple proposa el nomenament dels i de les vocals del Consell assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau:

- Jordi Armadans i Gil, director de la Fundació per la Pau, anteriorment havia estat responsable de campanyes Desarmament d’Intermón (1995-1996), membre del Consell Català de Foment de la Pau i membre del Consell Rector de la International Peace Bureau.
- Anna Bastida Navarro. Professora del Departament de didàctica de les Ciències Socials de la UB. Autora de diversos estudis sobre educació per la pau a les escoles. Membre de la junta de govern de l’Institut Català Internacional de la Pau (ICIP)
- José Luís Beúnza Vázquez,1r objector de consciència antimilitarista de Catalunya. Memorial Joan XXIII per la pau 1971.
- Tica Font Gregori, vicepresidenta de Justícia i Pau, presidenta de la FCONGP. Membre de la junta de govern de l’Institut Català Internacional de la Pau (ICIP)
- Joan Garriga Andreu. Doctor en història, amb una àmplia trajectòria en la investigació i divulgació de la història de la ciutat i de la comarca. Destaquen els seus treballs de recerca sobre la guerra civil i el franquisme a la comarca, que han donat lloc a nombroses publicacions.
- Manuel Manonelles Tarragó, Director de la Fundación Cultura de Paz, membre d’Ubuntu, Foro mundial de redes de la sociedad civil.
- Àlex Masllorens Escubós. Periodista i escriptor. Actualment, és Assessor de Relacions Externes del Departament de Justícia de la Generalitat. Vinculat al món associatiu i ONG. Exdirector de l’Agència Catalana de Cooperació
- Arcadi Oliveres Boadella. President de Justícia i Pau, de la Universitat Internacional de la Pau i del Consell de Foment de la Pau de Catalunya. Membre de la junta de govern de l’Institut Català Internacional de la Pau (ICIP)
- Carme Panchón Iglesias. Professora titular de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Educadora Social. Mediadora Familiar. És sotsdirectora del Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)
- Montserrat Ponsa Tarrés. Periodista i escriptora. Defensora dels Drets Humans
- Josep Redorta Lorente, advocat i  Doctor en Psicologia Social. És mediador reconegut  pel Centre de Mediació Familiar de la Generalitat de Catalunya i àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya. Conferenciant i autor de diverses publicacions.

Com a representant de la família Jonch-Sampere, es proposa:
- Miquel Jonch Sampere

A favor:  PSC, PP i CiU. Abstenció: ERC

5).- Proposta relativa a l’acceptació d'incorporació de la ciutat de Granollers a l'executiva mundial d'Alcaldes per la pau (Mayors for peace), i pagament d'una quota anual per a recolzar la campanya “2020 Vision Campaing” per a l'eliminació de les armes nuclears abans de l'any 2020
El Ple ha acceptat que l’alcalde de Granollers formi part de l’executiva mundial d'Alcaldes per la Pau (Mayors for peace), com una oportunitat per sumar forces i treballar activament i conjuntament per la pau i pel desarmament.

A favor: PSC i ERC. Abstenció: CiU i PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6).- Dictamen relatiu a aprovar les modificacions de les ordenances fiscals i de les normes reguladores de preus públics per a l'exercici de 2009
Les ordenances fiscals del 2009 augmentaran les tarifes vigents de taxes, preus públics i impostos en un 4,2% de manera general. Un increment que es situa lleugerament per sota de la mitjana de l’IPC de l’any que ara es troba en el 4,5%. Tot i això, existeixen alguns impostos com les plusvàlues, l’impost de vehicles o l’impost de construcció, i algunes taxes com per exemple totes les que fan referència amb serveis socials, que aquest proper any no tindran cap tipus d’increment.
Una de les novetats que s’inclouen aquest any amb les ordenances és la possibilitat, prèvia sol·licitud, de fer el pagament d’impostos i taxes periòdics de manera fraccionada en 6 mensualitats, sense que esdevinguin els interessos de demora corresponents.

La majoria de les famílies granollerines tributen pels conceptes següents: IBI, vehicles, clavegueram i recollida d’escombraries. D’aquesta manera, tindran increments mitjans d’entre un 3,2 % i un 3,4%. Per parlar d’un exemple concret, una família del carrer Colom que l’any 2008 ha pagat 502,56 € per aquests quatre conceptes, el proper exercici en pagarà 519,68 €, en total 17 € més a l’any.
La pressió fiscal a Granollers continuarà moderada l’any 2009, no només respecte a les dades d’inflació sinó també si es compara amb ciutats mitjanes similars a la nostra.

Augmenten les bonificacions

S’amplien les bonificacions per als vehicles que consumeixen combustibles no contaminats del 30% actual fins al 50%, i pels vehicles híbrids o bimodals en que la bonificació del 50% passa  al 75%, en ambdós casos durant dos exercicis fiscals complerts.
Es mantenen les bonificacions en l’IBI per famílies nombroses, però s’incrementen els límits de renda un 15% amb l’objectiu que més famílies s’hi puguin acollir.
L’IAE s’incrementa un 4,2 % en la quota municipal, tot i que l’increment real del rebut ho serà només del 3,8 % atès que el recàrrec provincial no s’incrementa. Les empreses que són subjectes passius d’aquest impost podran beneficiar-se també de bonificacions si amplien el seu nombre de treballadors a la ciutat en les condicions determinades que estableix l’ordenança.
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres no s’incrementa, com ja va succeir l’any passat, però s’afegeixen bonificacions per les obres de rehabilitació i adequació d’elements comuns en edificis de més de 10 anys d’antiguitat, un 90% a l’entorn de l’actuació del Pla de Barris al barri Congost i un 30% a la resta de la ciutat.
La, fins ara, taxa de recollida d’escombraries d’establiments comercials, es transforma en preu públic i canvia de manera radical per apropar-se als models de pagament per generació real de residus. En les noves tarifes es preveuen moltes categories en funció de l’activitat, així doncs de la tipologia del residu generat, i també en funció de la superfície del local que determina les quantitats generades. Hi haurà així increments i disminucions en els rebuts, però aquests canvis s’aplicaran de manera progressiva, la meitat al 2009 i de manera complerta el 2010.
Mentre que la taxa d'escombraries del tipus domiciliària tindrà un increment del 6% el que representa pagar 7 € mes del rebut anual

A favor: PSC i ERC. En contra: CiU i PP.

7).- Exp. JX38 Proposta relativa a aprovació inicial del Programa d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC), per al període 2008-2012
El Ple ha aprovat inicialment el Programa d’Orientació dels Equipaments Comercials de Granollers per al període 2008-2012.
El POEC té, com a prinicipals conclusions, una anàlisi de l’oferta i demanda comercial de Granollers i estableix un programa d’actuacions 2008-2012, marcades per la definició del model comercial de Granollers, una proposta de concreció de creixement de superfícies comercials i d’ampliació de la trama urbana consolidada.
El Ple ha aprovat sol·licitar a la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa una nova delimitació de la trama urbana consolidada, que incorpori a la delimitació inicial els sectors del Lledoner, de la Ronda Sud i de la zona industrial i de serveis Jordi Camp.

A favor: PSC i PP. En contra: CiU i ERC

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

8).- Dictamen relatiu a aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana
El Ple ha aprovat inicialment el Pla de Mobilitat Urbana, que té com a objectius principals configurar un sistema de transport vinculat a la relació cost-eficiència per millorar la competivitat del sistema productiu nacional; augmentar la integració social i l'accessiblitat més universal; incrementar la qualitat de vida dels ciutadans; millorar les condicions de salut dels ciutadans; més seguretat en els desplaçaments; i establir unes pautes de mobilitat més sostenible.

A favor: PSC, PP i ERC. Abstenció: CiU.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL
9).- Proposta relativa a iniciar els tràmits pel desenvolupament urbanístic del sector W per tal de permetre l'ampliació de l'Hospital General de Granollers, a petició del Servei Català de la Salut, en el marc del conveni de col·laboració signat amb l'Ajuntament de Granollers
El Ple ha aprovat iniciar els tràmits pel desenvolupament urbanístic del Sector W per tal de permetre l'ampliació de l'Hospital General de Granollers a petició del Servei Català de la Salut en el marc del conveni de col·laboració signat amb l'Ajuntament de Granollers el dia 26 de juliol de 2006, per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de Granollers. S’encarregarà a l'Oficina de Gestió del POUM l'elaboració de tots els documents i projectes urbanístics necessaris pel desenvolupament del sector.
Actualment està en la primera fase de construcció, i els estudis de les necessitats corresponents de  la segona fase,  plantegen la manca d’idoneïtat del solar avui disponible, per tant, coneixedors de que la millor solució per assolir el paper que li correspon a l'Hospital General de Granollers, com a capital de  comarca, passa tant per ampliar el solar com l' edifici hospitalari, i per la qual  cosa s'han de posar els mitjans necessaris per aconseguir el solar adequat.
Els terrenys necessaris s’obtindran mitjançant les cessions gratuïtes del desenvolupament urbanístic del Sector urbanitzable residencial "W", que inclou els terrenys situats al voltant de  l'actual Hospital General de Granollers.
El Pla d'ordenació urbanística municipal , el POUM, preveu l’execució d'aquest sector en la segona etapa, o sigui a partir de l'any 2013, i també preveu que el sistema d'actuació sigui el de reparcel·lació en la modalitat de compensació.

Aprovat per unanimitat
10).- Proposta relativa a aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, per a la creació del sistema d'habitatges dotacionals públics i la seva concreció en un equipament del Sector "Z1" Pla de Baix
El Ple ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, de creació d'un sistema d'Habitatge Dotacional Públic i la seva concreció en un equipament del sector "Z1" Pla de Baix.
L'objectiu de la primera modificació puntual és donar resposta a la iniciativa municipal d'impulsar la construcció d'habitatges destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d'assistència o emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides, establint un nou sistema urbanístic destinat a habitatge dotacional públic (Hdot) que podrà destinar-se a gent jove, a gent gran o col·lectius amb necessitats especials.

Per altra banda, l'objectiu de la segona modificació puntual és la concreció en un sòl qualificat com a EQ (equipament sense ús determinat), i regulat a l'article 22 de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial del sector Z-1 "Pla de Baix", que es pugui destinar a la construcció d'habitatges dotacionals públics.

Aprovat per unanimitat

11).- Proposta relativa a Ratificar la Resolució d'Alcaldia núm. 697/2008, de data 30 de juliol, per la qual s'aprova la cessió d'ús d'un terreny de 3.308 m2, al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental,  per poder executar l'ampliació de la planta de compostatge i el procés de digestió anaeròbica.
El Ple ha ratificat la Resolució de l'Alcalde núm. 697/2008, de data 30 de juliol de 2008, mitjantçant la qual es va aprovar l'esborrany d'Addenda al Conveni Interadministratiu de Cooperació, de 19 de setembre de 1997, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers.
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental està executant el Projecte d’Ampliació del procés de digestió anaeròbica i de la capacitat de la Planta de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, en relació amb el qual és del seu interès disposar de major superfície per executar el projecte esmentant per optimitzar el disseny del procés i beneficiar l’excel·lència de la gestió del servei públic.
Mitjançant resolució de l’Alcalde núm. 683/2008 de data 25 de juliol de 2008, l’Ajuntament de Granollers va acceptar la cessió anticipada i gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, d’una parcel·la de 3.308 m2, colindant amb la Planta de Tractament de Residus i qualificada de sistema d’equipament públic en el Pla Parcial del Sector 112

Aprovat per unanimitat

12).- Proposta relativa a aprovar el Projecte d'Adjudicació dels sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers
El Ple ha aprovat el Projecte d'Adjudicació dels sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, amb una superfície total de 3.521,93 m2.
Per tal de regularitzar les finques del Passeig de la Conca del Besòs, entre la confluència amb el carrer Arenys i l'avinguda d'Enric Prat de la Riba, amb la incorporació dels terrenys provinents dels sobrants de vial de la banda oest del passeig de la Conca del Besòs, que provenen del que havia estat domini públic hidràulic abans de la canalització del riu Congost, realitzat per la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya, el Servei d'Urbanisme ha redactat el Projecte d'Adjudicació d’aquests sobrants, on s'especifiquen les característiques de les diferents finques que formen les parcel·les sobreres, els criteris i la proposta d'adjudicació als propietaris confrontants i les seves valoracions individualitzades.

Aprovat per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS
13).- MOCIONS

Moció del Grup Municipal Socialista en favor de la delegació del vot, com a mesura per possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes
Acords:
Primer.-   Demanar al Govern de l’Estat que, d’acord amb allò que disposa la llei Orgànica 3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord per tal de fer efectiu el dret de regidores i regidors que s’acollin a permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació en favor d’altres membres del Consistori.
Segon.-   Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient per assolir aquell objectiu.
Tercer.-   Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic Municipal vigent a Granollers, en el moment que la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat immediata d’aquest dret.
Quart.-   Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la  Presidència del Parlament de Catalunya.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS