El proper dimarts, Ple ordinari del mes d'octubre

Amb 13 punts a l'ordre del dia

24 de Octubre 2008

El proper dimarts 28 d'octubre, a les 19.30 h, a la sala de Plens de l'Ajuntament  tindrà lloc el Ple ordinari del mes d'octubre, amb l'ordre del dia següent:

1).- Aprovació de l'acta de la sessió de ordinària de 30 de setembre de 2008.
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 30 a 34, corresponents als dies 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA
4).- Proposta relativa a l'aprovació inicial de la creació del Consell Assessor de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, del seu reglament de funcionament i del nomenament dels seus vocals
5).- Proposta relativa a acceptació d'incorporació de la ciutat de Granollers a l'executiva mundial d'Alcaldes per la pau (Mayors for peace), i pagament d'una quota anual per a recolzar la campanya 2020 Vision Campaing per a l'eliminació de les armes nuclears abans de l'any 2020

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
6).- Dictamen relatiu a aprovar les modificacions de les ordenances fiscals i de les normes reguladores de preus públics per a l'exercici de 2009
7).- Exp. JX38 Proposta relativa a aprovació inicial del Programa d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC), per al període 2008-2012

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT
8).- Dictamen relatiu a aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIA
9).- Proposta relativa a iniciar els tràmits pel desenvolupament urbanístic del sector W per tal de permetre l'ampliació de l'Hospital General de Granollers, a petició del Servei Català de la Salut, en el marc del conveni de col·laboració signat amb l'Ajuntament de Granollers
10).- Proposta relativa a aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, per a la creació del sistema d'habitatges dotacionals públics i la seva concreció en un equipament del Sector "Z1" Pla de Baix
11).- Proposta relativa a Ratificar la Resolució d'Alcaldia núm. 697/2008, de data 30 de juliol, per la qual s'aprova la cessió d'ús d'un terreny de 3.308 m2, al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental,  per poder executar l'ampliació de la planta de compostatge i el procés de digestió anaeròbica.
12).- Proposta relativa a aprovar el Projecte d'Adjudicació dels sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers

JUNTA DE PORTAVEUS

13).- MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS