Dimarts, Ple municipal ordinari

Amb 13 punts a l'ordre del dia

20 de Novembre 2009

El proper 24 de novembre, a partir de les 19.30 h i a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal ordinari corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

1).- Aprovació de l'Acta de Ple de la sessió ordinària del dia 27 d'octubre de 2009.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 35 a 38, corresponents als dies 5, 13, 19 i 26 d'octubre, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.


JUNTA DE PORTAVEUS

4).- Dictamen relatiu a Medalles de la Ciutat 2009.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

5).- Dictamen relatiu a la modificació del cartipàs municipal referent a la substitució de membres de Granollers Promocions, SA.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 32/2009 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits.

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 33/2009 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga de la concessió de la instal·lació i explotació d'expenedors de tiquets per a la regulació d'aparcaments sota el control horari a la via pública -Estacionamientos y Servicios, SA.

9).- Dictamen relatiu a aprovar el canvi de gestió dels serveis d'estacionament regulat de vehicles a la via pública (zona blava) i del servei de bicicleta pública de lloguer i aprovar inicialment el seu reglament.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

10).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució núm 1480/2009 d'aprovació de la modificació del Projecte  constructiu d'urbanització del Polígon Industrial El Congost (avinguda de Sant Julià) al terme municipal de Granollers i aprovar la seva adjudicació.

11).- Dictamen relatiu a aprovar l'adjudicació de parcel·les sobreres a la mercantil PRIELÀ, SA.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

12).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la creació de la Fundació pública temporal de l'Orquestra de Cambra de Granollers i els seus estatuts reguladors.


JUNTA DE PORTAVEUS

13).- Mocions.


TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 19 de novembre de 2009
L'ALCALDE