Aquest dimarts, Ple municipal

Amb 10 punts a l'ordre del dia

27 de Juliol 2010

Dimarts 27 de juliol, a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes. Amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de les actes de Ple de la sessió extraordinària del dia 22 de juny de 2010 i de la sessió ordinària del dia 29 de juny de 2010.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 21 a 24, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de juny de 2010, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a aprovar les dues festes locals per a l'any 2011.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'Alcaldia núm. 922/2010 relativa a deixar sense efectes l'acord plenari de 29 de juny pel qual s'aprovava contractar una operació de préstec amb Dexia Sabadell, i contractar l'operació amb Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, per import de 2.947.390 €

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

6).- Dictamen relatiu a aprovar l'inici de l'expedient d'activitats econòmiques i nomenament de la comissió d'estudi per a la concessió de l'ús privatiu de terrenys de domini públic de l'av. Sant Julià, 239 de Granollers, per a la instal·lació i explotació d'una estació de servei.

7).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia núm. 895/2010 relativa a aprovar el Text refós de la proposta de la Trama Urbana Consolidada de Granollers, que incorpora les prescripcions de l'informe de la DGC i la correcció de l'error material.

8).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica i l'Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

9).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'Alcaldia número 899/2010, referent a aprovar l'esborrany del Conveni Subvencional entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) per a les obres d'ampliació de l'Escola Ponent a 2 línies fase 1 (escola bressol i infantil) a aquesta localitat

JUNTA DE PORTAVEUS

10).- MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS