S'obre la 4a. convocatòria d'ajudes municipals al pagament del lloguer i la mobilització de pisos buits

Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de novembre. La Junta de Govern Local ha aprovat un conveni amb Granollers Habitatge per agilitzar-ne el pagament

17 de Octubre 2019
+
Subvencions per al pagament del lloguer
 
L'Ajuntament de Granollers ha obert la quarta convocatòria de subvencions per ajudar a pagar el lloguer, tant per a contractes nous com a per a contractes vigents. L'objectiu d'aquestes subvencions és facilitar l'accés i el manteniment d'un habitatge en règim de lloguer, mitjançant un conjunt d'ajudes directes per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers. Com en l'edició anterior d'aquesta convocatòria seran prioritaris determinats col·lectius: joves menors de 35 anys, persones de 65 anys o més, dones víctimes de violència masclista, unitats de convivència amb algun membre amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, famílies monoparentals amb menors al càrrec, i ser titular d'un contracte d'arrendament formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal.
 
En el cas de les subvencions al lloguer per a contractes nous caldrà disposar d’un contracte d’arrendament d’habitatge a Granollers formalitzat  a partir del 24 de novembre de 2018. L'import de les subvencions serà la quantitat íntegra de la primera mensualitat de lloguer comptat des de l’inici de la vigència del contracte, fins l’import màxim de 600 euros, per una sola vegada; la quantitat equivalent al pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, fins a un import màxim de 150 euros i l'import de les subvencions al pagament del lloguer 100 euros mensuals, un màxim de 11 mensualitats, amb una percepció màxima de 1.100 euros. Les mensualitats de lloguer subvencionables es computaran a partir del segon mes de lloguer, comptat des de l’entrada en vigor del contracte, i fins al mes de desembre de 2019.
 
En el cas de les subvencions al lloguer per a contractes existents s’ha de disposar d’un contracte d’arrendament formalitzat abans del 24 de novembre de 2018 mentre que la quantia de la subvenció és 100 euros mensuals, amb un màxim de 12 mensualitats amb una percepció màxima de 1.200 euros. Les mensualitats de lloguer subvencionables seran les corresponents al pagament del lloguer de l'1 gener al 31 desembre de 2019.
 
Subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal 
 
Aquestes subvencions pretenen incentivar el creixement de l’oferta d’habitatges de la Borsa de Lloguer Municipal i fomentar la sensibilització dels propietaris d'habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los perquè desenvolupin una funció social per a la comunitat, al posar-los a lloguer per sota del preu de mercat amb la implicació municipal i poder atendre així la demanda d’habitatge de lloguer assequible existent a la ciutat.
 
En aquest sentit, s'atorgarà una quantitat de 1.000 euros per cada habitatge del que  es formalitzi un contracte d’arrendament a través de la Borsa de Lloguer Municipal, ja sigui aportat per primera vegada o que es torni a posar a lloguer a través d'aquest servei municipal. Aquesta subvenció s’atorga en compensació a la reducció del preu de lloguer que serà determinat per la Borsa de Lloguer Municipal en relació al preu de mercat lliure de lloguer. La vigència inicial mínima del contracte ha de ser de 5 anys. 
 
També es subvencionarà una quantitat equivalent a les despeses corresponents a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i certificat energètic de l’habitatge adscrit a la Borsa de Lloguer Municipal, per primer cop, que inclou honoraris tècnics (IVA inclòs), visats i taxes de tramitació, fins un màxim de 200 euros.
 
Gestió directa per part de l'Oficina Local d'Habitatge
 
L'Oficina Local d'Habitatge gestionarà directament els ajuts municipals al lloguer; les subvencions municipals al lloguer per evitar la pèrdua de l'habitatge i els ajuts per a la captació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal, segons un conveni que aquesta mateixa setmana ha aprovat la Junta de Govern Local. Aquest fet suposarà una major agilitat en el cobrament d'aquests ajuts. 
 
Resum de les convocatòries anteriors. 2016-2018
 
418 contractes de lloguer d’habitatges de la ciutat s’han beneficiat de les ajudes municipals en el pagament dels seus rebuts, amb un import global de 579.518,44 euros invertits fins ara en aquesta línia específica del Pla d’Habitatge, des que es va convocar per primera vegada el 2016.
 
Pel que a la Borsa de Lloguer Municipal des de 2016 s'han signat 66 contractes d’habitatges per llogar a preus assequibles a través d’aquest servei i s'hi ha destinat un total de 46.559,59 euros. 
 
1.081 habitatges en edificis plurifamiliars o unifamiliars s’han rehabilitat o han millorat les seves condicions d'accessibilitat gràcies al Pla d’Habitatge, en les tres convocatòries anteriors. En aquesta línia s'hi han destinat 675.346,00 euros, invertits tant a l’increment del confort en les condicions generals d’ús dels edificis per als seus habitants, -com és el cas de les millores de l’accessibilitat (rampes, ascensors, agafadors, etc)-, com en la millora de condicions específiques de les façanes i de les mitgeres, -millora energètica, d’aïllament, d’estanqueïtat, etc. 
 
La rehabilitació, millora i conservació de façanes i mitgeres en edificis residencials s’ha dut a terme en 184 habitatges, en aquest cas des de 2017, gràcies a un import de 210.347 euros. Aquesta ajuts s'encaminen a reduir els consums i a millorar el balanç energètic i la conservació del parc global d’habitatges de la ciutat, per fer-lo més eficient i sostenible.