La renovació integral del tram nord del c. Girona ampliarà voreres i crearà una nova plaça i un carril bici

Les obres començaran aquest 2017 i tenen una durada prevista d'un any

13 de Març 2017
+
Secció de com ha de quedar el tram nord del carrer de Girona després de les obres de reforma integral. Hi conviuran les places d'aparcament, els carrils de circulació per a vehicles i un carril bici a cada banda del carrer
Aquest mes de setembre es preveu que comencin les obres de renovació integral del tram nord del carrer Girona, entre els carrers de Francesc Ribas i de Juli Garreta. Aquesta actuació, prevista en el Programa d'Actuació Municipal, comportarà l'ampliació de les voreres, la creació d'una nova plaça i d'un carril bici, entre d'altres.
 
Els objectius d'aquesta obra es concreten en: millorar l’accessibilitat del vianant i la circulació de les bicicletes gràcies a la reordernació de les voreres i dels carrils de circulació de vehicles i de la millora dels passos de vianants; millorar la qualitat urbana del carrer, tant pel que fa a la superfície com en el soterrament dels serveis aeris, la renovació de serveis del subsòl i la recollida d’aigües pluvials; i facilitar als veïns i veïnes del carrer mecanismes de seguiment del procés de l’obra i fomentar de manera compartida la posada en valor de l’espai públic.
 
Pel que respecta a la mobilitat i l'accessibilitat, es farà un carril per a la circulació de vehicles en cada sentit, més un altre de central reversible en cas de gir, seguint el mateix model que en el tram sud del mateix carrer Girona. En total, doncs, tres carrils amb una amplària total de 9,10 metres cadascun; espai de 2,10 metres d’amplada per a l’aparcament de vehicles, motocicletes, ubicació de contenidors, càrrega i descàrrega i altres usos; creació d'un carril bici d'1,2 km a les dues bandes del carrer, d'1,40 m d’amplada; i, entre l’espai d’aparcament i el carril bici, creació d’una franja de 80 cm de protecció.
 
Pel que fa a les voreres, s'ampliaran un mínim de 40 cm i un màxim d'1 m. Totes les cruïlles comptaran amb un pas de vianants semaforitzat i il·luminat i en les cruïlles en sentit nord-sud es crearan passos de vianants de plataforma elevada. Totes les cruïlles, llevat de la del pont de Bellavista, seran al mateix nivell de la vorera. A més per als vianants amb deficiència visual es senyalitzarà amb paviment tàctil. 
Respecte a les parades d'autobús, s'hi faran plataformes elevades per afavorir-ne l'accés. Per millorar la seguretat es crearan illetes als passos de vianants per a la millora de la visibilitat entre el vehicle i el vianant, els accessos a contenidors.
Un cop acabada l'actuació es portaran a terme canvis en el sentit de circulació en alguns carrers amb l’objectiu de pacificar les illes interiors dels carrers.
 
El paviment dels carrils de circulació serà amb asfalt que redueix el soroll provocat pel trànsit, alhora que també es renovaran els 16 guals existents.
 
En relació als serveis es renovarà la xarxa d’aigua potable amb la col·locació d’un nou tub de fosa dúctil a cada vorera, que substituirà el de fibrociment existent. També s'instal·larà un tub de la xarxa general d’aigua, entre els carrers de Francesc Ribas i Hospital; i es construirà una xarxa d’aigua no potable per enllaçar les parts ja existents entre Can Mònic i Francesc Ribas. Es renovarà un tram de 53 m del col·lector de clavagueram entre els carrers de Juli Garreta i Montcada, alhora que es faran reparacions puntuals de fissures i esquerdes. També es construiran nous i més embornals de recollida d’aigua.
 
Pel que respecte a l'enllumenat públic es renovarà amb el mateix tipus de fanal (64 unitats) que en el primer tram del carrer Girona ja executat, il·luminant la calçada i la vorera, amb llums led. 
Respecte a la xarxa de telecomunicacions, s'instal·larà un tritub municipal; xarxa de fibra òptica i es soterrarà el cablejat aeri existent en el creuament de carrers. 
 
Pel que fa a l'arbrat, es mantindran els lledoners existents del tram nord perquè estan en bon estat i a la resta del carrer es plantaran un centenar d'arbres les mateixes espècies que en el tram sud: koelreuteria pariculata ‘fastigiata’ i pruneres de jardí, que es regaran amb reg gota a gota. 
A més, es renovarà el mobiliari urbà existent i s'instal·laran nous bancs de material reciclat, a més de papereres i aparcaments per a bicicletes.
 
El pressupost previst per a aquestes obres és de poc més de 3 milions d'euros i el termini d'execució s'estima en un any.