Granollers activa el protocol de mesures preventives en cas d'episodi de contaminació

Està activitat episodi ambiental per alta contaminació de l'aire per contaminant PM10 (alt nivell de partícul·les en suspensió a l'aire) a causa de l'entrada de pols africana

27 d'Abril 2018
+

Des del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat atenent els nivells Ambiental i Canvi Climàtic informen que de partícules (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d'una intrusió de pols africana des del dia 20 d'abril, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d'avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, per resolució, ha declarat episodi ambiental per alta contaminació de l'aire pel contaminant PM10, a la Zona de Protecció Especial. A la resta del territori es manté l'avís preventiu per partícules PM10.

En cas de produir-se una situació d’activació de l’avís preventiu per PM10, es recomanen les mesures preventives següents per a la població sensible (determinada per salut pública a partir d’un cens voluntari consensuat amb els interessats):

• Reduir exercici físic a l’exterior

• No modificar el desplaçaments habituals

Actuacions associades a les operacions de transport de materials pulverulents.

• Racionalització de l'entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.

• Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles I camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.

Actuacions associades de càrrega, descàrrega, manipulació i apilament de materials pulverulents.

• Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar)en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.

• Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball..

Actuacions pel que fa als accessos, vials de circulació i superfícies amb trànsit de vehicles, camions i maquinària.

• Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.

• Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.