Dimarts 25 de febrer, ple municipal ordinari

Amb 9 punts a l'ordre del dia.

21 de Febrer 2014

El proper dimarts 25 de febrer a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

 

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 28 de gener de 2014.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 1 a 4, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de gener, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la "Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local".

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 5/2014 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 4/2014 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdit.

7).- Dictamen relatiu a Requeriment previ al recurs contenciós administratiu contra la Resolució GRI/2715/2013 de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8).- Proposta relativa a aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, articles 210, 212, 213, 216 i 217 de les normes urbanístiques, pel què fa a la regulació dels sòl industrial.

9).- Dictamen relatiu a ratificar el nomenament dels membres del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat aprovat per resolució d'Alcaldia de 12 de febrer de 2014. 

 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS