Aquest dimarts 28 de juliol, últim Ple abans de les vacances d'estiu

A les 19.30 hores, amb 13 punts a l'ordre del dia

24 de Juliol 2015
ORDRE DEL DIA
 
1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 1 de juliol
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 22 a 25, corresponents als dies 2, 9, 23 i 30 de juny de 2015, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 
4).- Dictamen relatiu a  aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2016
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
5).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 27/2015 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.
 
6).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 26/2015 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.
 
7).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 28/2015 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdit.
 
8).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC MUS 1/2015 de modificació del Pressupost del Museu de Granollers per suplement de crèdit.
 
9).- Dictamen relatiu a modificació 02/2015 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball.
 
10).- Dictamen relatiu a donar compte dels Informes de la Intervenció General sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera de la liquidació del Pressupost 2014 de l'Ajuntament de Granollers, del Patronat del Museu de Granollers, dels Consorcis Montserrat Montero, Teledigital Granollers i Gestió de Residus del Vallès Oriental, així com dels comptes anuals 2014 de les societats municipals Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L., l'E.P.E. Granollers Mercat i la societat Vallès Oriental Televisió S.L; i a donar compte de l'informe d'Intervenció sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels comptes anuals 2014 de la societat SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL S.A.
 
11).- Dictamen relatiu a l'aprovació d'un pla econòmic i financer per al període 2015-2016 motivat per l'incompliment de l'objectiu de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost 2014 de l'Ajuntament de Granollers i les seves entitats dependents classificades com a administracions públiques.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
 
12).- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona per l'any 2015
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
13).- Mocions.
 
TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS