Plagues i animals no desitjables

En aquest apartat trobareu el que coneixem com a plagues (rates, paneroles, mosquits, etc.) i d'altres animals que, sense estar catalogats així, causen molèsties o un perjudici a les persones o a l'entorn (com és el cas dels coloms).

Plagues

Es considera una plaga el conjunt dels éssers vius que, en un lloc determinat, pot causar molèsties, perjudicis o problemes sanitaris o econòmics a les persones. Aquest concepte de plaga té en compte no només l'espècie, sinó també la seva població i el lloc on es troba.

L'Ajuntament té la responsabilitat de controlar les plagues als edificis i equipaments de titularitat o gestió municipal i a la via pública (clavegueram). La metodologia es basa en els principis de la lluita integrada: fent un seguiment continuat i adaptant les mesures que s'han de prendre a cada cas concret. Alhora, es vetlla perquè en els espais de titularitat privada no es desenvolupi cap plaga que pugui afectar la salubritat del lloc o crear molèsties entre la ciutadania.

No ens fem càrrec del control de les plagues que afecten llocs privats. En aquest cas, facilitem la informació de com actuar.

Què s'ha de fer si...

Veieu rates o algun cau en un espai públic

Les rates viuen sobretot al clavegueram i a túnels que fan en el subsòl. En determinades situacions en que es veu afectat el seu hàbitat, com ara obres o moments de forta pluja, se'n poden veure a l'exterior.

La presència d'un cau indica que en aquest lloc les rates hi tenen activitat.

Si veieu rates en un entorn o detecteu algun cau, feu un avís a l'OAC 93 842 66 10. Farem un reforç de desratització en aquest lloc.

Veieu paneroles a la via pública

En el clavegueram hi pot haver, l'anomenada panerola negra (Blatta orientalis) que a vegades pot afectar edificis, especialment els primer pisos i els soterranis.

El Servei de Salut Pública s'ocupa del seu control. En cas que en veieu a la via pública, feu un avís a través de l'OAC i ens encarregarem de reforçar el control a la zona.

Si el vostre domicili o la comunitat de veïns està afectat de paneroles

La panerola rossa o panerola del cafè (Blatella germanica) és la plaga més comuna en els domicilis.

Dependent del grau d'afectació de la plaga, per combatre-la pot ser suficient fer una bona neteja de tots els racons dels llocs on estan instal·lades i aplicar algun producte d'ús domèstic, o pot ser necessària l'ajuda d'un professional autoritzat (a través del Registre d'Establiments i Serveis Plaguicides del Departament de Salut podeu accedir al llistat d'empreses autoritzades). Al document adjunt trobareu les mesures preventives que es poden prendre per a evitar la plaga i què s'ha de tenir en compte si es contracta el servei d'una empresa especialitzada per combatre-la.

La millor manera per combatre-les és prevenir que s'instal·lin: mantenint els desguassos tapats, mantenint en bon estat les connexions a la claveguera, segellant les escletxes i esquerdes, etc.

L'Ajuntament fa el control de plagues en la xarxa de clavegueram i els edificis de responsabilitat municipal, no en domicilis particulars o comunitats de veïnatge. En el cas dels establiments alimentaris, vetllem perquè tinguin un programa de control de plagues.

Mosquits

Al mosquit comú (en realitat són diverses espècies) que ha conviscut des de sempre amb nosaltres, des de fa uns anys se li ha afegit l'anomenat mosquit tigre (Aedes albopictus).

La mida del mosquit comú i el tigre és molt semblant i a ull nu és difícil diferenciar-los. Les característiques del seu hàbitat originari (forats dels arbres) li ha permès que aquí s'hagi adaptat a criar en qualsevol petit recipient que pugui contenir una mica d'aigua (els plats dels testos de les plantes, una joguina o un recipient oblidats a l'exterior, preses de reg on s'acumula aigua, etc.); cria, per tant, en el nostre entorn més immediat.

La diversitat dels espais on cria fa que sigui inviable fer tractaments larvicides que, a més, tenen una durada molt limitada. La millor manera per combatre'ls és prevenir la seva aparició. Informació d'utilitat

En l'àmbit domèstic, i contra els adults, qualsevol repel·lent o producte contra el mosquit comú és també efectiu pel mosquit tigre.

Fauna urbana molesta. Coloms

Les condicions especials que es donen a l'àmbit urbà, fan que a vegades es trenqui l'equilibri amb determinades espècies. Aquest és el cas dels coloms a la ciutat.

A la ciutat, els coloms troben refugis per criar i viure, aliment en abundància i no tenen depredadors. Els problemes que ocasionen en determinats llocs fa que des del Servei de Salut Pública i Consum s'hagin de dur a terme mesures de control destinades evitar les molèsties a la ciutadania, els efectes nocius per a la salut que poden ocasionar i la degradació de l'entorn.

  • Recomanacions personalitzades sobre les mesures a prendre per evitar el niament o la presència de coloms en un edifici.
  • Recomanacions per evitar l'alimentació sistemàtica de coloms, que comporta la concentració en determinats moments del dia i en determinats punts d'un nombre important d'aus.
  • Requeriments als propietaris d'edificis perquè tanquin obertures per evitar que els coloms niïn a l'interior.
  • Captura d'exemplars a través de gàbies trampa en llocs on la presència de coloms constitueix un problema.

L'alimentació de coloms en espais públics o privats no està permesa, pels efectes que té en la població aquestes aus i en l'entorn, i pot ser sancionada amb una multa.

Què heu de fer si...

En l'edifici on viviu hi nien els coloms

Poseu-vos en contacte amb el Servei de Salut Pública i personal tècnic visitarà el lloc per determinar quines mesures concretes podeu prendre.

En l'entorn on viviu hi ha una població important de coloms

Comuniqueu-ho al Servei de Salut Pública. Personal tècnic comprovarà si en l'entorn hi ha algun punt de niament, quines mesures es poden prendre i si és adient fer una captura d'exemplars.