Ple municipal, dimarts 26 d'abril

Amb 10 punts a l'ordre del dia

19 d'Abril 2011

Dimarts 26 d'abril, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes. Amb el següent ordre del dia:

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 29 de març de 2011.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 9 a 12, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de març de 2011, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

4).- Dictamen relatiu a la realització del sorteig públic per a la designació de presidents i vocals de les meses electorals, per a les Eleccions Locals 2011, que s'han de celebrar el proper dia 22 de maig de 2011.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA


5).- Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de la transformació de l'organisme assessor de participació sectorial i territorial "Pla Director de Societat del Coneixement" en el "Consell Assessor de Societat del Coneixement", i de la seva composició i règim de funcionament.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA


6).- Dictamen relatiu a a ratificar la resolució d'alcaldia núm. 378 de 29 de març de 2.011 referent autoritzar i avalar operació de crèdit a llarg termini d'import 2.000.000 euros, a contractar per la societat mercantil Granollers Promocions SA amb la CEPB.

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 12/2011 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 11/2011 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ


9).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació del reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol municipals sufragades amb fons públics de Granollers, en quant els criteris d'admissió.

JUNTA DE PORTAVEUS

10).-  MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS