L’increment mitjà de les ordenances fiscals per al 2009 serà del 3,4%

Les principals novetats de les ordenances per l’any vinent són: l’ampliació del nombre de bonificacions, entre les quals destaca la d’adequació d’elements comuns en edificis plurifamiliars; les taxes que fan referència a serveis socials no tenen cap tipu

29 de Octubre 2008

Les ordenances fiscals del 2009 augmentaran les tarifes vigents de taxes, preus públics i impostos en un 4,2% de manera general. Un increment que es situa lleugerament per sota de la mitjana de l’IPC de l’any que ara es troba en el 4,5%. Tot i això, existeixen alguns impostos com les plusvàlues, l’impost de vehicles o l’impost de construcció, i algunes taxes com per exemple totes les que fan referència amb serveis socials, que aquest proper any no tindran cap tipus d’increment.

Una de les novetats que s’inclouen aquest any amb les ordenances és la possibilitat, prèvia sol·licitud, de fer el pagament d’impostos i taxes periòdics de manera fraccionada en 6 mensualitats, sense que esdevinguin els interessos de demora corresponents.

La majoria de les famílies granollerines tributen pels conceptes següents: IBI, vehicles, clavegueram i recollida d’escombraries. D’aquesta manera, tindran increments mitjans d’entre un 3,2 % i un 3,4%. Per parlar d’un exemple concret, una família del carrer Colom que l’any 2008 ha pagat 502,56 € per aquests quatre conceptes, el proper exercici en pagarà 519,68 €, en total 17 € més a l’any.

La pressió fiscal a Granollers continuarà moderada l’any 2009, no només respecte a les dades d’inflació sinó també si es compara amb ciutats mitjanes similars a la nostra.

Augmenten les bonificacions

S’amplien les bonificacions per als vehicles que consumeixen combustibles no contaminats del 30% actual fins al 50%, i pels vehicles híbrids o bimodals en que la bonificació del 50% passa  al 75%, en ambdós casos durant dos exercicis fiscals complerts.

Es mantenen les bonificacions en l’IBI per famílies nombroses, però s’incrementen els límits de renda un 15% amb l’objectiu que més famílies s’hi puguin acollir.

L’IAE s’incrementa un 4,2 % en la quota municipal, tot i que l’increment real del rebut ho serà només del 3,8 % atès que el recàrrec provincial no s’incrementa. Les empreses que són subjectes passius d’aquest impost podran beneficiar-se també de bonificacions si amplien el seu nombre de treballadors a la ciutat en les condicions determinades que estableix l’ordenança.

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres no s’incrementa, com ja va succeir l’any passat, però s’afegeixen bonificacions per les obres de rehabilitació i adequació d’elements comuns en edificis de més de 10 anys d’antiguitat, un 90% a l’entorn de l’actuació del Pla de Barris al barri Congost i un 30% a la resta de la ciutat.

La, fins ara, taxa de recollida d’escombraries d’establiments comercials, es transforma en preu públic i canvia de manera radical per apropar-se als models de pagament per generació real de residus. En les noves tarifes es preveuen moltes categories en funció de l’activitat, així doncs de la tipologia del residu generat, i també en funció de la superfície del local que determina les quantitats generades. Hi haurà així increments i disminucions en els rebuts, però aquests canvis s’aplicaran de manera progressiva, la meitat al 2009 i de manera complerta el 2010.
Mentre que la taxa d'escombraries del tipus domiciliària tindrà un increment del 6% el que representa pagar 7 € mes del rebut anual.