Granollers ja disposa d'un Pla de Mobilitat

Autor: Toni Torrillas

30 de Octubre 2008
+

El Pla de Mobilitat mesura com es mou la ciutadania i valorar les actuacions a realitzar de cara al futur per tal de facilitar aquest moviment, ja sigui a peu o amb qualsevol tipus de transport. És important destacar que el concepte que es tracta és mobilitat, entès com a qualsevol moviment de les persones, i no només de trànsit com s’entenia fins ara.

Les actuacions a favor de la millora de la mobilitat dels vianants és una de les prioritats d’aquest Pla, ja que les dades indiquen que el 72% dels desplaçaments per l’interior del nucli urbà es fan a peu. És per això que es vol treballar en aconseguir una xarxa contínua d’itineraris per a vianants que connectin amb els principals centres generadors de viatges, reforçar la seguretat dels vianants en els seus desplaçaments, especialment la de persones amb mobilitat reduïda i col·lectius més fràgils, i millorar la comoditat dels itineraris on hi caminen més vianants.

Vehicles privats i aparcament
Pel que fa a la circulació de vehicles privats, diàriament entren a Granollers de l’ordre de 90.000 vehicles, dels quals una tercera part no tenen com a destinació final Granollers. Per aquest motiu es considera fonamental la construcció d’infraestructures que minimitzin els impactes negatius d’aquest tipus de trànsit, com pot ser la Ronda Nord o les calçades laterals de l’autopista. D’altra banda, el Pla també incideix en la necessitat de jerarquitzar els usos de les diferents vies de la ciutat, diferenciant entre les anomenades “vies d’estar”, en què el vehicle privat ha de perdre pes en relació a d’altres modes de transport com anar a peu o en bicicleta, i les “vies de passar”. Com a exemple d’aquesta jerarquització, una de les primeres mesures que se’n deriven és la reducció de la velocitat a 30 km/h a la zona centre de la ciutat.

L’aparcament és una de les principals preocupacions ciutadanes. El Pla analitza les necessitats i els usos d’aparcament en funció del tipus de visitant: llarga durada (més de 3 hores), mitja durada (entre 1 i 3 hores) i curta durada (menys d’1 hora), per tal de garantir una oferta d’aparcament de tipus divers que s’adapti a les demandes existents a la ciutat.

Foment del transport públic i de la bicicleta
El notable creixement de la demanda experimentat pel servei de transport públic urbà indica que el canvi modal que es pretén aconseguir en el Pla de Mobilitat ja s’està produint de forma natural, i que les millores que s’han anat introduint en els últims anys en aquest servei estan tenint els efectes esperats. Les mesures previstes en relació al transport urbà tenen a veure amb l’adaptació del servei als canvis projectats per la ciutat en els propers anys i en incrementar la seva freqüència de pas.

La pacificació de la xarxa viària del centre i l’aplicació dels criteris de jerarquització donen lloc a un escenari en què la bicicleta podrà circular de manera més segura i amb itineraris directes als principals pols d’atracció. L’Ajuntament ja ha començat a impulsar mesures per tal d’incorporar de manera significativa la bicicleta com a mode de transport interior de ciutat. Per últim, el Pla també estableix mesures per realitzar la distribució urbana de mercaderies i la mobilitat en els polígons industrials.

Totes aquestes actuacions indicades en el Pla tenen en compte els criteris de sostenibilitat i de respecte al medi ambient.