Dimarts, Ple municipal ordinari

Amb 14 punts a l'ordre del dia

19 de Febrer 2010

El proper 23 de febrer, a partir de les 19.30 h i a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes.
Tot seguit, l'ordre del dia de la sessió, de caràcter ordinari:


1).- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2010.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 1 a 3, corresponents als dies 11, 18 i 25 de gener de 2010, respectivament, pel repartiment que, de les actes d'aquestes sessions, s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ,
RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS,
MOBILITAT I SEGURETAT

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la liquidació definitiva del servei de transport urbà de viatgers amb l'empresa AGSL corresponent a l'exercici de 2009.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva del plec de condicions que ha de regir l'adjudicació de la concessió demanial de la finca situada al carrer de Martí Grivé, núm 47, i l'adjudicació de la concessió a favor de la Fundació Antònia Roura i Barbany.

7).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació del contracte de concessió administrativa per a la contractació de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic per a la instal·lació d'una benzinera a l'avinguda de Sant Julià, núm. 239, de Granollers, entre l'Ajuntament de Granollers i Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU.

8).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació i ampliació del projecte d'adjudicació del sobrant de via pública en la zona del carrer de Guglielmo Marconi (nou vial del Polígon Industrial Congost) de Granollers.

9).- Dictamen relatiu a aprovar el projecte d'adjudicació de sobrant de via pública al carrer de Josep Irla, entre el carrer de Joan Prim i el carrer de Francesc Tarafa.

10).- Dictamen relatiu a aprovar el projecte d'adjudicació de sobrant de via pública al carrer de Josep Torras i Bages i carrer del Sol de Granollers.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

11).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'art. 11.6 dels estatuts de Granollers Audiovisual, SL, a requeriment del Registre Mercantil de Barcelona.

12).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'article 6.2 de les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol municipals de l'Ajuntament de Granollers, per adaptar-lo a la resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

13).- Dictamen relatiu a aprovar el Pla de zona educativa per al període 2010-2014 entre l'Ajuntament de Granollers i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.


JUNTA DE PORTAVEUS

14).- Mocions.


TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 18 de febrer de 2010
L'ALCALDE