Dimarts, Ple municipal

Amb 8 punts a l'ordre del dia.

25 de Febrer 2013

El proper dimarts 26 de febrer a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament tindrà lloc el ple municipal d'aquest mes, amb el següent ordre del dia:

1).- Aprovació de l'acta de la sessió de 29 de gener de 2013.
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 1 a la 5, corresponents als dies 2, 8, 15, 22 i 29 de gener de 2013, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

      COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia 148/2013, de 13 de febrer,  relativa a canvis organitzatius de l'Àrea de Govern i Economia, l'Àrea de Serveis a les Persones i l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania que afecten diferents llocs de treballs.

5).- Exp. 8/2013 Dictamen relatiu a adscripció a l'EPE Granollers Mercat de l'equipament audiovisual, informàtic i mobiliari divers del Centre de serveis avançats a les empreses de Can Muntanyola.

      COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Dictamen relatiu a sol·licitar la modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Vallès Oriental per deixar sense efecte l'ARE "La Bòbila", de Granollers.

7).- Dictamen relatiu a ratificar l'acord de la Junta de Govern relatiu a sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la inclusió de diverses actuacions en el Pla  únic d'obres i serveis de Catalunya, per a les anualitats 2013-2016 (PUOSC 2013-2016).

                      JUNTA DE PORTAVEUS
8).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS