El Consell Econòmic i Social aprova les mesures del Pla de xoc 2018

De nou es continua destinant 1,5 milions d'euros a accions contra la crisi. Aquest any es tornen a convocar subvencions per a la producció i comercialització de productes de Palou

19 de Gener 2018
+
El Pla de xoc torna a preveure subvencions per a la contractació de joves i de persones més grans de 45 anys
Aquest és el setè Pla de xoc que l'Ajuntament de Granollers destina per intentar combatre els efectes de la crisi. A diferència de les primeres edicions aquest conjunt de mesures extraordinàries, per valor d'1,5 milions d'euros, ja estan incorporades en el pressupost ordinari municipal d'aquest 2018 des de principi d'any. El Consell Econòmic i Social reunit aquesta setmana les ha aprovat:
 
A. HABITATGE. Total: 84.000 euros
 
A1. Pobresa energètica: 30.000 €. Mesura destinada a combatre les situacions específiques de manca puntual de recursos de les famílies per fer front al pagament de les despeses de llum, aigua i gas per evitar el tall del subministrament.
 
A2. Ajuts al sosteniment de la llar: 45.000 €. Per atendre les despeses urgents relacionades directament amb la continuïtat de les famílies a les llars: evitar desnonaments, pagar mensualitats de lloguer, relloguer de pisos, etc.
 
A3. Servei de mediació per al lloguer social: 9.000 €. Conveni amb el Col·legi d'Advocats per a la intermediació amb les famílies derivades per Serveis Socials per aconseguir un lloguer social dels grans tenedors d'habitatges.
 
B. FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Total: 1.125.000 euros
 
B1. Plans d'ocupació: 1.000.000 €. Contractació de persones aturades de llarga durada, que no cobren prestació d’atur, per portar a terme durant 9 mesos serveis d'interès general: manteniment de la via pública, dels equipaments i dels parcs i jardins, suport administratiu i tècnic als diversos programes municipals, al foment de l'ocupació, l'emprenedoria i de l'economia cooperativa. 
 
B2. Subvenció a les empreses per contractar joves: 55.000 € i B3. Subvenció a les empreses per contractar majors de 45 anys: 40.000 € 
La subvenció per cada contracte laboral és equivalent a vuit mensualitats del salari mínim interprofessional (SMI), condicionada a una durada mínima del contracte de 12 mesos.  
 
B4. Formació vinculada als plans d'ocupació: 30.000 €. Cursos de formació complementària, de caràcter transversal i professionalitzadora per a les persones contractades en els plans d'ocupació.
 
C. BEQUES I AJUTS. Total: 166.500 euros
 
C1. Beques menjador: 20.000 €. Ajuts destinats a ampliar el nombre d'alumnes beneficiaris del subsidi del cost de menjador en els casos de major necessitat proposats pels equips de serveis socials,  detectats al llarg del curs, nouvingudes i no cobertes per programes ordinaris
C2. Beques escolaritat en escoles bressol: 50.000 €. Ajuts a les famílies per garantir l’accés a aquest servei en cas de necessitat social.
C3. Suport psicològic a la infància i a l'adolescència: 21.500 €. Contractació de serveis professionals per a atendre a infants i adolescents i les seves famílies en el tractament terapèutic de les seves problemàtiques. S'utilitza per abordar situacions que no poden ser ateses en el circuit d'assistència pública en salut mental infantil. 
 
C4. Beques a famílies per material escolar i llibres (ESO) : 45.000 €. Ajuts a les famílies que tenen fills a secundària per a la compra de material escola ja que aquest aspecte no està cobert per altres administracions.
 
C5. Ajuts a la compra de material escolar i de llibres: 30.000 €. Subvenció als 13 centres educatius públics de primària i secundària per fer possible la compra de llibres, material escolar i altres despeses que d’altra manera, i causa de la la manca de finançament, podrien no disposar de recursos suficients. 
 
D. SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT ECONÒMICA. Total: 83.000 euros
 
D1. Subvenció a les noves iniciatives empresarials: 15.000 €
Subvenció per finançar el 100% del cost dels interessos dels préstecs atorgats per una entitat financera als nous projectes empresarials de Granollers que han estat acompanyats pel Servei d’Emprenedoria de Granollers Mercat, fins a un capital de 25.000 euros.
 
D2. Subvenció a l'autoocupació, a la creació de cooperatives i societats: 40.000 €. Destinada a les persones desocupades que es donin d'alta en el règim especial del treball autònom (RETA) per iniciar un negoci propi. Es poden subvencionar les despeses directament relacionades amb l'inici de l'activitat econòmica, com ara quotes, taxes d’inici d’activitat, informes tècnics, taxes registrals, etc. fins a una quantitat màxima per persona de 2.500 € per persona. 
 
D4. Subvenció a la reempresa: 15.000 €. Destinada a col·laborar en la compra d’empreses en funcionament per part de persones emprenedores de Granollers, en el marc del programa Reempresa.
 
D3. Ajuts a la producció i comercialització de productes de Palou: 13.000 €. Subvenció a la producció i a la comercialització dels productes del sector agropecuari de Granollers.
 
E. ACCIONS DE FORMACIÓ
E1. Formació a joves sense l'ESO:  38.000 €
Acció formativa professionalitzadora, no reglada, adreçada a alumnes que no han acreditat l’ESO i que no poden accedir als programes de qualificació professional inicial, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i/o el seu retorn al sistema educatiu.
 
2018-19. Curs d'escenografia i sonorització
2018-19. Curs de formació inicial en hoteleria
 
F. SUBVENCIÓ A ENTITATS. Total: 44.000 euros
 
Subvencions nominatives a entitats sense finalitat de lucre (APADIS, El Xiprer i Creu Roja), que porten a terme programes per pal·liar els efectes de la crisi en les persones més desfavorides.
 
Balanç del Pla de xoc de 2017
 
En la mateixa sessió del Consell Econòmic i Social de Granollers es va fer balanç del Pla de xoc de 2017, en què pràcticament s'han executat totes les partides, a excepció de les subvencions a les empreses per a la contractació de joves. En canvi, el nombre de sol·licituds per a la contractació de persones més grans de 45 anys ha superat el crèdit previst inicialment, tot i que, finalment, s'han atès totes les peticions. 
Els plans d'ocupació van servir per contractar un total de 65 persones durant nou mesos. 
Pel que respecte a beques, se n'han concedit 37 de menjador, 53 per a escoles bressol, 430 nens i nenes s'han beneficiat dels ajuts per a materials i llibres de l'ESO. 
Els ajuts concedits a entitats del tercer sector han servit per finançar l'espai educatiu per a pares i alumnes d'APADIS; el programa d'alimentació bàsica per a persones en risc greu d'exclusió social (El Xiprer) i accés a dutxes, bugaderia i bolquers per a persones en risc greu d'exclusió social (Creu Roja).