Debat dels pressupostos de 2016, en l'últim Ple de l'any, aquest dimarts dia 22

L'ordre del dia té disset punts i la sessió s'iniciarà a les 19.30 h

18 de Desembre 2015
 ORDRE DEL DIA
 
1).- Aprovació de l'acta de la sessió de dia 24 de novembre de 2015
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 39 a 42, corresponents als dies 3, 10, 17 i 24 d'octubre de 2015, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 
 
4).- Proposta relativa a l'aprovació de la modificació de l'acord de Ple de data 1 de juliol de 2015 relatiu a la constitució de les Comissions Informatives de caràcter permanent i designació dels seus membres
 
5).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del reglament de funcionament del Consell Assessor de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, i nomenament dels seus vocals
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
 
6).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2016
 
7).- Dictamen relatiu a  aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat"
 
8).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica
 
9).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la creació de fitxers de titularitat pública que contenen dades de caràcter personal de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat
 
10).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment de la modificació dels art. 26 dels estatuts de Granollers Mercat, EPE, per a la seva adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i als efectes de fer constar la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Granollers respecte les encomanes de gestió.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
 
11).- Dictamen relatiu a aprovar  el tercer protocol addicional al Conveni entre el Departament de Territorial i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Sagalés SA, així com l'aprovació de la pròrroga de l'esmentat conveni per el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016,
 
12).- Dictamen relatiu a desestimar les al·legacions formulades a l'Ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers, i, conseqüentment, aprovar definitivament aquesta ordenança
 
13).- Dictamen relatiu a ratificar el nomenament dels vocals experts del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat aprovat per resolució d'Alcaldia de 10 de novembre de 2015
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
14).- Dictamen relatiu a dictamen relatiu a la rescisió del contracte d'arrendament del Teatre Auditori de Granollers a l'empresa Granollers Escena, SL aprovat per la Junta de Govern de dia 5 de desembre de 2011, i conseqüentment, aprovar l'adscripció del Teatre Auditori de Granollers com equipament de titularitat municipal a la societat municipal Granollers Escena, SL
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
 
15).- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona per l'any 2016
 
16).- Dictamen relatiu a Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Granollers en la  Fundació El Xiprer Vallès Oriental, acceptar els Estatuts de la Fundació,  i nomenar el representant municipal.
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
17).- Mocions.