Aquest dimarts dia 29, Ple ordinari del mes de novembre

Entre els punts a l'ordre del dia hi ha l'expedient de les Medalles de la Ciutat 2016 i l'aprovació inicial del pressupost general de 2017

25 de Novembre 2016
+
La sessió plenària començarà a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament amb l'ordre del dia següent:
 
1) Aprovar les actes de Ple de les sessions dels dies 20 de setembre de 2016 i 25 d'octubre de 2016
 
2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 d'octubre de 2016.
 
3) Control i fiscalització pel Ple  de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 
4) Atorgar les Medalles de la Ciutat de l'any 2016
 
5) Designar representants del Grup Municipal Ciutadans C's a diversos consells locals sectorials.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
  
6) Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2017
 
7) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat" per a l'any 2017.
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
8) Mocions