Resum acords del Ple ordinari del mes d'octubre

27 de Octubre 2010

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2010.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 30 a 33, corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2010, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers.

El Ple ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2006 i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, en el seu article 15, apartat 4, paràgraf tercer que queda redactat de la manera següent:

“El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos puntuals que s’han d’explicitar en les bases específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les justificacions i la quantia de la bestreta serà el que s’hagi establert a les corresponents bases específiques o a l’acte de concessió".

Votació. Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5).- Dictamen relatiu a la modificació de les Ordenances fiscals i de les Normes reguladores de preus públics, per a l'exercici de 2011.

Les ordenances fiscals del 2011 representen un increment  de les tarifes vigents de taxes, preus públics i impostos molt per sota de la previsió de desembre de l’IPC, que és d’un 2,3%. Així doncs, l’increment mitjà es situa en un 1,5%.

Les excepcions a aquest increment són l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (circulació) i el de plusvàlues, que es mantenen igual que l’any 2010. Així mateix, tampoc s’incrementen les taxes i els preus públics relacionats amb serveis socials. D’altra banda, la taxa d’estacionament en zona blava s’incrementa en 0,05 cèntims la primera hora i 0,10 cèntims a partir de la segona hora.

Com a novetat i per facilitar el pagament a aquells que tinguin els impostos domiciliats, es fraccionarà en dos el pagament de la taxa d’escombraries d’habitatges, mentre que la taxa d’escombraries comercial es fraccionarà en 3 pagaments. Així mateix, l’impost de béns immobles (IBI) també passarà a fraccionar-se en 3 pagaments.

De la mateixa manera que en les anteriors ordenances, també s'ofereix la possibilitat, prèvia sol·licitud d’aquells qui ho necessitin, de fer el pagament d’impostos i taxes periòdiques de manera fraccionada sense que esdevinguin els interessos de demora corresponents.

Es mantenen les bonificacions
Així mateix, també es mantenen les bonificacions que ja establien les ordenances del 2010:

Bonificació fins al 50% per als vehicles que consumeixen combustibles no contaminats i fins al 75% pels vehicles híbrids o bimodals, en ambdós casos durant dos exercicis fiscals complerts.
 
Es mantenen les bonificacions en l’IBI per famílies nombroses.

Les empreses que són subjectes passius de l'IAE podran beneficiar-se també de bonificacions si amplien el seu nombre de treballadors a la ciutat en les condicions determinades que estableix l’ordenança.

En l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es mantenen les bonificacions per les obres de rehabilitació i adequació d’elements comuns en edificis de més de 10 anys d’antiguitat, un 90% a l’entorn de l’actuació del Pla de Barris al barri Congost i un 30% a la resta de la ciutat.

S’amplia de 3 a 5 anys la bonificació del 50% en l’IBI per al habitatges que instal·lin sistemes d’energia solar sense estar-hi obligats per llei.  

La pressió fiscal a Granollers continuarà moderada l’any 2011, no només respecte a les dades d’inflació sinó també si es compara amb ciutats mitjanes similars a la nostra.

Votació. A favor: PSC, ERC. En contra:  CiU i PP

6).- Dictamen relatiu a la contractació d'una operació de crèdit a llarg termini, de 3.942.500 euros, destinat a finançar les inversions del pressupost 2010.

El Ple ha aprovat contractar una operació de préstec amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per un import de 3.942.500,00 euros a un termini de 10 anys (1 de carència més 9 d'amortització).

Aquest préstec es destinarà a finançar parcialment les inversions incloses en l'annex d'inversions del pressupost per a l'exercici del 2010.

Votació. A favor: PSC. En contra:  PP Abstenció: CiU i ERC

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

7).- Dictamen relatiu a prorrogar el contracte subscrit amb CEMUSA-CORPORACIÓN EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO SA  per a la instal·lació i manteniment de les marquesines i altres mobiliari urbà.
El Ple ha aprovat prorrogar el contracte per al subministrament, instal·lació i manteniment de les marquesines i altres mobiliari urbà, amb l'empresa  Corporación Española de Mobiliario Urbano SA (CEMUSA), pel termini del 21 de setembre de 2010 i fins al 20 de setembre de 2012.

Votació. A favor: PSC, CiU i ERC. En contra: PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

8).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient licitatori i aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de gestió de servei públic (modalitat concessió) de la concessió de la prestació de la gestió de servei públic d'habitatge dotacional públic per a gent gran situat al Pla de Baix de l'Ajuntament de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

El Ple ha aprovat iniciar la licitació i la contractació per adjudicar, mitjançant el sistema de procediment obert amb més d'un criteri de valoració, el contracte de gestió de servei públic (modalitat concessió) de la concessió de la prestació de la gestió de servei públic d'habitatge dotacional públic per a gent gran situat al Pla de Baix de l'Ajuntament de Granollers, aprovat pel Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de juny de 2010.

Així mateix, ha aprovat els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert amb l'aplicació de més d'un criteri de valoració.

El servei d'habitatge dotacional públic neix amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat del municipi de disposar d'un parc d'habitatges de baix cost econòmic destinats a col·lectius determinats de població que es troben en situacions temporals de necessitat d'assistència o d'emancipació.

Aprovat per unanimitat

9).- Dictamen relatiu a aprovar l'assumpció de les competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal i a comunicació prèvia municipal.

El Ple ha aprovat assumir les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal i al règim de comunicació prèvia municipal, d'acord amb el que preveu l'article 13.1.d) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

En data 27 de setembre de 2010 va entrar en vigor el decret 112/2010, de 31 d'agost, pel que s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, la inspecció i la sanció dels establiments públics (bars, restaurants i similars), activitats recreatives (bars musicals, discoteques, etc.) i espectacles públics, que preveu que queda en mans de la Generalitat, a no ser que per part de l’Ajuntament s'assumeixin aquestes competències en la forma que el propi reglament preveu.

Aprovat per unanimitat

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del plec de condicions que ha de regir la concessió administrativa de l’ús privatiu del subsòl dels béns demanials situats en el sector 14B de Can Comas a favor de Granollers Promocions S.A.

El Ple ha aprovat inicialment el plec de condicions que ha de regir la concessió administrativa de l’ús privatiu del subsòl dels béns demanials situats en el sector 14B de Can Comas.

També ha aprovat inicialment l'adjudicació directa de la referida concessió demanial a favor de la societat pública municipal Granollers Promocions, SA, amb domicili social al carrer Princesa, 2, 2n-2a, d'aquesta ciutat i CIF 59145250, atès que aquesta té la condició de societat pública municipal d'acord amb el que preveu l'article 93.1 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques, que remet a l'article 137.4 de la mateixa Llei.

Votació. A favor: PSC, CIU i ERC. Abstenció: PP