Dimarts, Ple municipal del mes d'abril

Amb 11 punts en l'ordre del dia

21 d'Abril 2017
+
Sessió plenària de l'Ajuntament (foto d'arxiu)
Dimarts que ve, 25 d'abril, a les 19.30 h, se celebra el Ple ordinari del mes d'abril, amb onze puns en l'odre del dia. 
 
Ordre del dia:
  
1).- Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de març de 2017. 
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números , corresponents als dies, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 
 4).- Dictamen relatiu a modificar els representants del grup municipal de CiU als Consells de la Salut, de Cooperació i Solidaritat de la Comissió de la Fira de l'Ascensió. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
 5).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'expedient MC AJT 12/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari. 
 
6).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'expedient MC AJT 13/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits. 
 
7).- Dictamen relatiu a modificació 02/2017 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers. 
 
8).- Donar compte dels nomenaments efectuats pel procediment de màxima urgència. 
 
  
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
 9).- Dictamen relatiu a aprovar les addendes al conveni de delegació de competències a favor del Consorci Besòs Tordera, en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris. 
 
10).- Exp. 264/2017 Dictamen relatiu a aprovar la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,  l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles,  l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers, any 2016. 
 
  
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
 
11).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni i l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'associació Banco Farmacéutico, per al desenvolupament del projecte "Suport a persones amb desigualtat d'accés a medicaments", per al període de l'1 de juliol fins a 31 de desembre de 2017. 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
 12).- Mocions 
 
 
TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS