El proper dimarts, ple municipal del mes de gener

Amb 8 punts a l'ordre del dia.

27 de Gener 2012

El proper dimarts 31 de gener, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l’acta de Ple de la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2011.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 41 a 42, corresponents als dies 5 i 19 de desembre de 2011, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

4).- Moció relativa a donar compte de l'informe de gestió de l'Oficina de Defensa del Ciutadà de l'any 2011

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5).- Dictamen relatiu a designar nous representants del Grup Municipal d'Acció Granollers al Consell de Joventut i al Consell de Cultura en substitució dels actuals del seu grup.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Dictamen relatiu a aprovar la creació de l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT  de la qual formen part el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

7).- Dictamen relatiu a la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l'expedient relatiu al canvi de modalitat dins el sistema de gestió directa dels Organismes Autònoms en matèria educativa

JUNTA DE PORTAVEUS

8).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 27 de gener de 2012
L'ALCALDE