Granollers treu a concurs el servei de neteja i recollida de residus fins al 2019

El Ple va aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques per dur a terme aquest servei a partir del mes d'octubre de 2015

25 de Febrer 2015
+
El Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar ahir vespre els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques del contracte per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus municipals, que s'iniciarà el mes d'octubre de 2015 i fins al mes d'octubre de 2019, prorrogable dos anys més. El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació per a aquest període és de 19.494.233,27 euros.
 
Aquest nou contracte de serveis de neteja i recollida d'escombraries comportarà, a petició de l'Ajuntament, les novetats principals següents:
 
Pel que fa al servei de neteja viària:
 
Augmenta la cobertura horària del servei de neteja especialment els dies festius i també en els polígons industrials.
Reforç de la neteja viària en diumenge: hi haurà un reforç de neteja els diumenges a la tarda en els espais públics on hi hagi activitat extraordinària
 
Pel que fa a la recollida de residus:
 
La recollida del rebuig es farà cinc dies a la setmana, excepte dimecres i diumenge. Tanmateix dimecres hi haurà un servei de repàs que recollirà els contenidors que puguin estar molt plens.
 
La substitució de 300 contenidors de fracció orgànica, de color marró, que fins ara eren de 240 litres i 360 litres, per uns de 2.200 litres. Aquesta major capacitat respon a la necessitat de continuar potenciant la separació dels residus, fet que s'ha de traduir en més recollida orgànica i menys escombraries en els contenidors de rebuig, els de color gris. A més, aquests nous contenidors es podran buidar amb més agilitat, ja que el conductor del camió pot fer aquesta operació en solitari.
 
Ampliació del servei de recollida de voluminosos: el servei de recollida gratuïta de mobles i trastos vells es portarà a terme durant cinc dies a la setmana, en lloc dels tres que es fa actualment, i, a més, un d'aquests dies haurà de ser en dissabte.
 
Nou material per a la neteja viària i la recollida de residus 
La nova concessionària haurà d'incorporar al servei quatre escombradores, destinades a la neteja mecànica de les voreres més amples; tres màquines netejadores amb aigua a pressió i tres noves plataformes de recollida, amb les seves corresponents tractores elèctriques, per a l'àmbit de l'illa de vianants. Així, l'illa de vianants tindrà, quan es posi en marxa la nova concessió, 12 plataformes on dipositar els residus, 3 més que actualment. 
 
Auditoria externa del servei i campanyes de comunicació
 
El nou contracte incorporarà, d'una banda, la realització d'una auditoria externa que contractarà l'Ajuntament per certificar la qualitat del servei, a més de la inspecció i el control propi que habitualment fa l'Ajuntament. D'altra banda, també es destinarà un percentatge a finançar campanyes de conscienciació i sensibilització sobre la importància de separar correctament els residus i de no embrutar.