El proper dimarts dia 28 d'octubre, Ple ordinari del mes d'octubre

El punt més destacat és l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per a 2015

24 de Octubre 2014

Aquest dimarts dia 28, a les 19.30 h i a la Sala de Plens de l'Ajuntament tindrà lloc el Ple municipal ordinari corresponent al mes d'octubre, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de les actes de Ple de les sessions dels dies 16 i 30 de setembre

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 31 a 35, corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2015

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu per suplement de crèdit

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu per crèdit extraordinari

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a verificar el text refós de la modificació puntual dels articles 210, 212, 213, 216 i 217 de les Normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, que regulen el sòl industrial de Granollers

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

10).- Dictamen relatiu a aprovar l'addenda al conveni de transferència de fons de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Granollers per finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal  que integren el Servei d'Educació de Catalunya per l'any 2014 i l'ajust del període juliol-desembre de 2013 

JUNTA DE PORTAVEUS

11).- Mocions.