Demà dimarts, Ple municipal del mes de setembre

Demà dimarts 27 de setembre, a les 19.30 h, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes. Amb l'ordre del dia següent:

26 de Setembre 2011

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2011

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 23 a 27, corresponents als dies 4, 11, 18, 25  de juliol i 29 d'agost de 2011, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a a designar nou representant del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds i Esquerra Unida i Alternativa  a  la Societat Granollers Escena SL en substitució de l'actual del seu grup.

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació dels comptes generals de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, corresponents a l'exercici de 2010.

6).- Dictamen relatiu a modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers (2011-2015)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8).- Exp. U29/11 Dictamen relatiu a adjudicar a la mercantil AUDENS FOOD, SA les parcel·les sobreres S4 i S5 del Projecte d'Adjudicació dels sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs, d'aquesta ciutat

JUNTA DE PORTAVEUS

9).- MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 22 de setembre de 2011
L'ALCALDE