El proper dimarts, ple municipal ordinari del mes de juny

Amb 11 punts a l'ordre del dia

22 de Juny 2012

El proper dimarts 26 de juny, a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 29 de maig de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 18 a 22, corresponents als dies 2, 8, 15, 22 i 29 de maig de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2013.

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 15/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 16/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari
.
7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de substitució de finançament de la inversió per majors ingressos corrents.

8).- Donar compte de l'informe de la intervenció general sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria,  de la liquidació de l'exercici 2011 de l'Ajuntament de Granollers, dels seus organismes autònoms, de la entitat pública empresarial Granollers Mercat, de l'Empresa Granollers Promocions, S.A., de l'Empresa Granollers Escena, S.L., i de l'Empresa Granollers Audiovisual, S.L., i els informes de la intervenció general sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària corresponents als expedients de modificacions de pressupost aprovades per Ple durant l'exercici 2012.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

9).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga  i modificació en el sentit de reduir l'import a prorrogar del contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic  de l'Ajuntament de Granollers formalitzat amb l'empresa IMESAPI, S.A.
JUNTA DE PORTAVEUS

11).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 22 de juny de 2012
L'ALCALDE