Subvencions per incentivar l’aportació d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal

Ajuts destinats a captar pisos per a la Borsa de Lloguer Municipal per tal que l'Ajuntament pugui posar-los a lloguer

Ajuts al lloguerPer una banda es subvencionen les despeses corresponents a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic fins un màxim de 200 euros per habitatge

Per altra banda es subvenciona la quantitat equivalent al 50% de l’Impost sobre Béns Immobles de l’habitatge adscrit al servei Borsa de Lloguer Municipal, corresponent a l’any 2016 en què s’ha formalitzat el contracte de lloguer, i fins a una quantitat màxima de 300 euros € per habitatge.

 

Import total de les subvencions: 33.946 euros

 
 
Lloc de presentació de sol·licituds i altres informacions: