Subvencions al lloguer per a joves, entre 18 i 35 anys

Ajuts directes per al pagament del lloguer de l'habitatge per a persones físiques d'edat compresa entre els 18 i els 35 anys que tenen el seu domicili habitual a Granollers

Ajuts al lloguerLa subvenció s'atorga per la suma de tres conceptes: 100 euros mensuals, amb efectes des del segon mes de pagament de la renda/lloguer amb una percepció màxima de 1.200 €; subvenció corresponent a l’import íntegre de la primera mensualitat de lloguer fins l’import màxim de 600 euros, per una sola vegada; i una subvenció equivalent al pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, fins a un import màxim de 150 euros.

La sol·licitud de la subvenció es pot fer a títol individual o conjunt de tota la unitat familiar/convivència, en cas que existeixin diversos titulars del contracte d'arrendament.

El contracte d’arrendament de l’habitatge ha d'haver entrat en vigor l'any 2016 però no cal que s'hagi formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal.

Cal disposar d’uns ingressos màxims que basculen entre els 21.247,28 euros d'un sol membre fins als 41.314,16 euros per a unitat de convivència de quatre membres.

Import total de les subvencions: 136.500 euros

 
 
Lloc de presentació de sol·licituds i altres informacions: