Indicadors

 Granollers 

 

Granollers, és una ciutat i un organisme viu. Amb una població cada vegada menys rural, les ciutats es converteixen en espais on es reflecteixen les problemàtiques i reptes globals (crisi de persones refugiades, violència, crisi econòmica, pobresa, etc.). Així, les ciutats estan interconnectades amb el món, i són el punt de partida pel desenvolupament sostenible i inclusiu.

La seva feina és fonamental pel compliment de l'Agenda 2030 que es defineix pel desenvolupament social, econòmic, ambiental, polític i cultural. L'objectiu ha de ser crear espais d'innovació social i tecnològica que permetin crear oportunitats i afrontar col·lectivament la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Davant la vulnerabilització d'alguns col·lectius de la població, el govern municipal treballa perquè el desenvolupament sigui inclusiu i sostenible. Cal buscar noves formes de satisfer les necessitats, capacitant la ciutadania i generant noves relacions socials i nous models de col·laboració.

Una eina per conèixer el punt de partida i identificar les necessitats, són els indicadors:

 

DADES DEMOGRÀFIQUES

Població

Mitjana d'edat

Taxa de natalitat

Taxa de mortalitat

Taxa de fecunditat

Saldo migratori

 

 

EXTENSIÓ

 14.9 km2

 

ALTITUD

Altitud 145m

Altitud màxima 214m

Altitud mínima 88m

 


SITUACIÓ

Coordenada longitud:

2.287156

Coordenada latitud:

41.607947

 

 

 

El desenvolupament de les persones

 

GARANTIA DEL BENESTAR i COHESIÓ SOCIAL

Pla de Xoc

Dependència senil

Dependència juvenil

Dependència global

Nombre de persones que reben pensions contributives per sexe

Nombre de persones que reben la Renda Mínima d'Inserció

Persones beneficiàries d'un Pla Individual d'Atenció

Taxa de no graduats en ESO

 

 

EDUCACIÓ

Matrícules educació infantil i primària, per sexe i naturalesa del centre educatiu

Matrícules educació secundària obligatòria i batxillerat per sexe i naturalesa del centre eductiu

Matrícules a FP segons sexe, àrea i naturalesa del centre educatiu

Inversió en formació per a joves sense ESO

Ajuts escolars

Atur per edat i nivell formatiu

 

 

 

TREBALL

Població activa, per edat i sexe

Taxa d'atur

Persones aturades per sexe i edat

Atur per durada de la demanda

Atur per subgrup d'ocupació

Persones aturades majors de 44 anys

 

 

 

 

IGUALTAT DE GÈNERE

Població activa per sexe

Població aturada per sexe

Marc jurídic d'igualtat

Usos del temps

Import mitjà de les pensions contributives per sexe

Contractació per tipologia i sexe

Dades violència de gènere

 

 

LLEURE

Beques esportives i de lleure

  

 

SALUT

Farmàcies

 

HABITATGE

Intensitat d'urbanització

Contractes de lloguer

Preu mitjà del lloguer

Preu m2 habitatges de nova construcció

Habitatges iniciats i acabats

Execucions hipotecàries

Ajuts a l'habitatge

Distribució d'habitatges buits

 

 

 

 


El desenvolupament econòmic

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Producte Interior Brut

Creixement del PIB per habitant

Renda per càpita

Productivitat

Facturació de les empreses i empleats

Bancs i caixes

 

 

ENERGIA

Consum dels equipaments municipals (aigua, electricitat i gas)

 

 

 

INFRAESTRUCTURES

Valor de la indústria repecte el PIB

Dades dels polígons

 

 

 

 

 

Governança i cultura de la pau

 

TREBALL EN XARXA

 

 

PARTICIPACIÓ

Entitats i associacions

 

 

TRANSPARÈNCIA

Indicadors de transparència

Pressupost municipal


El desenvolupament medi ambiental pel planeta

 

RECURSOS HÍDRICS

Consum d'aigua per habitant

 

 

CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

Consum energètic

Mitjanes mensuals de qualitat de l'aire

 

        

CIUTATS SOSTENIBLES

Generació de residus per habitant

PM10

Equipaments públics

Índex de motorització

Taxa de recollida selectiva

Emissions de CO2 per habitant

Arbrat públic

 

  

La cultura, pilar pel desenvolupament

 

ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS

Residències

Usos

Treballadors

Activitats i sessions

Volum de negoci

 

BIBLIOTEQUES

Préstecs i usos

 

ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS