Agenda

+
24 set. 2019 - 19:30h

Sessió del Ple municipal

Categoria: Ple

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l'acta de Ple de la sessió extraordinària del dia 30 de juliol de 2019.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol de 2019.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Presa de possessió del regidor Jorge Pavón Álvarez.

5. Modificar la composició de les Comissions Informatives del Grup Municipal de Ciutadans - Partit de la Ciutadania (Cs).

6. Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Granollers per l’exercici 2018.

7. Modificar la Plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers.

8. Modificar l'article 25 de l'Acord de condicions del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers, i subsidiàriament al personal funcionari i laboral de l’Entitat Pública Empresarial de Granollers Mercat i del Museu de Granollers.

9. Donar compte de l’avaluació del compliment de les lleis de transparència.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

10. Acceptar la concessió administrativa de domini públic ferroviari per a la instal·lació d'un aparcament tancat per a bicicletes a l'estació de tren de Granollers Centre.

11. Prorrogar i modificar el contracte mixt per a la prestació del servei de conservació i manteniment de l’enllumenant públic.

JUNTA DE PORTAVEUS

12.-Mocions.

TORN DE PRECS I PREGUNTES